Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 915/14 - Wyrok NSA z 2014-07-17

listopada 2007 r. nr XII/141/2007 w przedmiocie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej oddala skargę kasacyjną. Zaskarżonym wyrokiem z dnia 28 listopada 2013...
2007 r. nr XII/141/2007 w przedmiocie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej: stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały, stwierdził, że zaskarżona...

IV SA/Po 596/11 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2011-09-28

. delegowanego do Prokuratury Apelacyjnej sprawy ze skargi Wojewody [...] na zarządzenie Burmistrza Gminy M. z dnia [...] maja 2010 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej 1...
się, a wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku jej podziału umarza się, w przypadku dokonania darowizny...

II SA/Lu 51/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-03-01

. z dnia [...]., nr [...] w przedmiocie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały. Wojewoda L. w skardze do Wojewódzkiego Sądu...
i Gminy uchwałą nr [...] z [...] r. ustaliła stawkę procentową opłaty adiacenckiej z tytułu różnicy wartości nieruchomości w wyniku wybudowania urządzeń infrastruktury...

II SAB/Bd 253/13 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2013-11-13

wysokość opłat adiacenckich w latach 2011 i 2012. Nadto skarżący wystąpił z wnioskiem o wskazanie, jaka w poszczególnych decyzjach była wartość nieruchomości przed podziałem...
: 'Urząd Miasta i Gminy [...] informuje. że nie ustalano wartości nieruchomości do celów opłat adiacenckich, ponieważ dotychczas w naszej Gminie nie wprowadzono tych opłat...

I OSK 1417/10 - Wyrok NSA z 2011-08-11

właścicieli nieruchomości w budowie między innymi sieci gazowej, poprzez wnoszenie na rzecz gminy opłat adiacenckich. Jest to jedyna prawna możliwość obciążenia właściciela...
sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603) ustalić opłatę adiacencką, każdorazowo po stworzeniu warunków...

II SA/Ke 581/15 - Wyrok WSA w Kielcach z 2015-08-06

nieruchomościami (Dz. U. z 2015.782 t.j.), poprzez wnoszenie na rzecz gminy opłat adiacenckich. Jest to jedyna prawna możliwość obciążenia właściciela nieruchomości...
, ustalić opłatę adiacencką każdorazowo po urządzeniu lub modernizacji drogi albo po stworzeniu warunków do podłączenia nieruchomości do poszczególnych urządzeń infrastruktury...

II SA/Kr 1542/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2011-12-13

wnoszenie na rzecz gminy opłat adiacenckich. Jest to jedyna prawna możliwość obciążenia właściciela nieruchomości z tytułu wybudowania urządzenia infrastruktury technicznej...
z jej art. 145 wynika, że nie rada gminy, lecz wójt, burmistrz albo prezydent miasta może, w drodze decyzji, ustalić opłatę adiacencką każdorazowo po urządzeniu...

II SA/Kr 1688/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-01-23

wodociągowych i kanalizacyjnych poprzez wnoszenie na rzecz gminy opłat adiacenckich. Jest to jedyna prawna możliwość obciążenia właściciela nieruchomości z tytułu wybudowania...
z wodociągu gminnego pod warunkiem, że nie będą wykonywać sieci rozdzielczej a tylko przyłącz z sieci głównej. 2. Ustala się opłatę za włączenie się do sieci wodociągowej...

II SA/Ke 379/16 - Wyrok WSA w Kielcach z 2016-06-16

opłat adiacenckich. Jest to jedyna prawna możliwość obciążenia właściciela nieruchomości kosztami z tytułu wybudowania urządzenia infrastruktury technicznej, jeżeli wskutek...
i zbiorowe odprowadzenie ścieków stwierdza nieważność zaskarżonej uchwały w części zatwierdzającej opłaty za przyłączenie do urządzeń wodociągowych i za przyłączenie...

II SA/Kr 434/18 - Wyrok WSA w Krakowie z 2018-06-21

w szczególności regulujące kwestie opłat adiacenckich, poza tą ustawą w polskim systemie prawnym żaden przepis nie daje gminie uprawnień do ogólnego wprowadzania opłat w drodze...
nałożenia w drodze uchwały rady miejskiej obowiązku ponoszenia opłat za podłączenie nieruchomości do urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych. W związku z tym zarzutem...
1   Następne >   2