Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Sz 944/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-12-09

. i Z. Z. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...], [...], [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę Decyzją z dnia [...], o numerach...
ustalił opłatę adiacencką z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanego jej podziałem geodezyjnym, w wysokości ogółem [...] zł należną Miastu [...], w równych kwotach...

II SA/Sz 577/06 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2006-09-13

Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej o d d a l a skargę Prezydent Miasta decyzją z dnia [...] r., Nr [...], [...], na podstawie art. 98...
Miasta z dnia [...]r. w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej (Dz. Urz. Woj. Zach. z 9 stycznia 2006r. Nr 1 poz. 8) i art. 104 Kpa - ustalił...

II SA/Sz 481/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2008-10-29

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Prezydenta Miasta...
Nr XLVII/906/05 Rady Miasta Szczecin, z dnia 12 grudnia 2005 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej ( Dz. Urz. Woj. Zach. z 2006 r. Nr 1, poz...

II SA/Sz 103/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-04-14

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej I. uchyla zaskarżoną decyzję, II. stwierdza, że zaskarżona decyzja nie podlega...
Nr XXXII/194/2006 Rady Gminy Kołobrzeg z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie ustalenia stawek procentowej opłaty adiacenckiej ustalił opłatę adiacencką w wysokości [...]zł...

II SA/Sz 695/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-10-21

[...] kwietnia 2021 r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej I. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Wójta Gminy B. z dnia 8 października 2020 r...
. , poz. 256 ze zm. - dalej 'k.p.a.') oraz § 1 uchwały nr [...] Rady Gminy w B. z dnia [...] listopada 2007 r. w sprawie ustalenia stawek procentowych opłat adiacenckich...

SA/Sz 2885/01 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-01-21

Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę Decyzją z [...]. Zarząd Gminy [...]na podstawie art. 98 ust.4 ustawy z dnia...
kwietnia 2001r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej, [...], Organ I instancji w uzasadnieniu decyzji podniósł. że na wniosek [...], decyzją Wójta Gminy...

II SA/Sz 891/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-11-10

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę Burmistrz M. decyzją z dnia [...]r. Nr [...], wydaną na podstawie art...
. 741 ze zm.) ustalił T. i W. S. opłatę adiacencką, w wysokości [...]zł z tytułu wzrostu wartości działek nr [...]obręb G. w związku z podziałem działki nr [...]., Organ...

II SA/Sz 1102/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-11-25

Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej I. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Burmistrza Miasta z dnia [...] r...
Miasta Szczecinek z dnia 27 grudnia 2002 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2003 r. Nr 14 poz. 209) i art...

SA/Sz 1437/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-05-27

Odwoławczego w [...] z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę Decyzją z dnia [...] r. Nr [...] Zarząd Miasta [...] ustalił dla K.D. opłatę...
procentowej opłaty adiacenckiej, opłatę tą ustalono na kwotę [...] zł, tj. 50% kwoty o którą wzrosła wartość nieruchomości po podziale. W odwołaniu od decyzji organu...

II SA/Sz 1325/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-03-28

Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie opłaty adiacenckiej oddala skargę Decyzją z dnia [...]r. Burmistrz ustalił W. M. opłatę adiacencką...
działki nr [...] o powierzchni [...] ha, położonej w obrębie ewidencyjnym [...] na działki o numerach [...]oraz [...]. Wymieniona opłata adiacencką ustalona została w oparciu...
1   Następne >   +2   +5   +10   54