Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Krajowej Administracji Skarbowej X

II FSK 1610/18 - Wyrok NSA z 2020-10-08

i inne nieodpłatne świadczenia nienależące do przychodów określonych w art. 12-14 i 17 oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzące ze źródeł...
u.p.d.o.f., czyli do przychodu z innych źródeł., Organ wniósł o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i orzeczenie co do istoty sprawy, ewentualnie o uchylenie zaskarżonego...

II FSK 776/17 - Wyrok NSA z 2019-03-05

oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach. Sąd podkreślił, że użycie w art. 20 ust. 1 u.p.d.o.f. zwrotu 'w szczególności' świadczy o przykładowym katalogu...
do treści art. 10 ust. 1 pkt 9 u.p.d.o.f. źródłem przychodów są tzw. 'inne źródła'. Za takie przychody, zgodnie z art. 20 ust. 1 u.p.d.o.f. - w brzmieniu obowiązującym...

II FSK 965/18 - Wyrok NSA z 2020-10-08

, określone na podstawie ust. 1, uznaje się za przychody z działalności gospodarczej. Regulacja ta nawiązuje nie tylko do klasyfikacji określonych przychodów do źródła...
dla klasyfikacji określonych przychodów do źródła związanego z działalnością gospodarczą wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w uzasadnieniu uchwały w sprawie II FPS 1/11...

II FSK 964/18 - Wyrok NSA z 2020-08-25

nie tylko do klasyfikacji określonych przychodów do źródła stanowiącego działalność gospodarczą, ale przede wszystkim odnosi się do zapisu z art. 5 ust. 1 u.p.d.o.p....
je rozpoznawać metodą memoriałową. Na istotne cechy dla klasyfikacji określonych przychodów do źródła związanego z działalnością gospodarczą wskazał w uzasadnieniu uchwały...

II FSK 944/18 - Wyrok NSA z 2020-09-29

, określone na podstawie ust. 1, uznaje się za przychody z działalności gospodarczej. Regulacja ta nawiązuje nie tylko do klasyfikacji określonych przychodów do źródła...
dla klasyfikacji określonych przychodów do źródła związanego z działalnością gospodarczą wskazał w uzasadnieniu uchwały w sprawie II FPS 1/11 Naczelny Sąd Administracyjny...

III SA/Wa 1745/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-04-20

- w wyniku dokonania czynności, nastąpiła wyłącznie zmiana źródła przychodów z dochodów (przychodów) z udziału w spółkach niemających osobowości prawnej, mających siedzibę...
przez Fundusz przychody w 2017 r. w kwocie łącznej [...] zł nadal pochodziły z tego samego źródła, tj. z dochodów wypracowanych przez M. L., a w konsekwencji z działalności M...

II FSK 1557/18 - Wyrok NSA z 2020-03-03

'., Na gruncie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących ze źródeł nieujawnionych (zob. P...
z tym przepisem źródłem przychodu jest odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wykonaniu...

II FSK 3874/17 - Wyrok NSA z 2018-11-28

przewidziane w tym przepisie jest związane ze źródłem przychodu podatnika, podczas gdy zwolnienie to jest związane z wydatkowaniem dochodu bez względu na źródło...
ze źródeł przychodów położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub za granicą, jeżeli dochody z tych źródeł nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym...

II FSK 1165/17 - Wyrok NSA z 2019-04-09

nieruchomości stanowić będzie przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym w ramach źródła przychodów określonego w art. 10 ust. 1 pkt 8 u.p.d.o.f, a uzyskany ze zbycia...
Finansów uznał stanowisko Skarżącej za nieprawidłowe. Stwierdził bowiem, że w opisanej we wniosku sytuacji uzyskany przez Skarżącą przychód jest przychodem ze źródła...

II FSK 3562/17 - Wyrok NSA z 2019-10-08

(subwencje) inne niż wymienione w art. 14 u.p.d.o.f., dopłaty, nagrody (...) oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach'. Ustawodawca określił...
) inne niż wymienione w art. 14, dopłaty, nagrody (...) oraz przychody nieznajdujące pokrycia w ujawnionych źródłach. Określono je jako inne nieodpłatne świadczenia nienależące...
1   Następne >   +2   +5   7