Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewoda X

II SA/Bk 470/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-10-08

posiada dodatkowe, nieujawnione źródło przychodów, z których może być sfinansowany wpis od zażalenia., Powyższe świadczy o tym, że sytuacja majątkowa skarżącego...
. Deklarowanie w oświadczeniu znacznie wyższych wydatków niż ujawnione przychody budzi uzasadnione wątpliwości, co do wiarygodności całego oświadczenia i sugeruje, że skarżący...

II OZ 1083/13 - Postanowienie NSA z 2013-11-28

, co sugeruje, że skarżący posiada dodatkowe, nieujawnione źródło przychodów, z których może być sfinansowany wpis od zażalenia. Sąd ustalił, że osiąga on ponadto nieregularne...
uległa zmniejszeniu w stosunku do roku 2012 r. (z 1050 zł do 860 zł). Skarżący posiada ponadto dodatkowe źródła dochodu. Z powyższych względów należało uznać, że w sprawie...

IV SA/Wr 843/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-06-05

z późn. zm.) odpłatne zbycie nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości stanowi źródło przychodu. Zasadnie zatem organy twierdzą, że skarżąca uzyskała w dniu...
osoby bezrobotnej od 01.10.2010 r. z powodu uzyskania miesięcznie przychodu podlegającego opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych...

III SA/Gl 1103/19 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-02-05

) źródłami przychodów są m.in. prawa majątkowe. Stosownie do treści art. 18 tej ustawy za przychód z praw majątkowych uważa się w szczególności przychody z praw autorskich i praw...
, jeżeli nie uzyskuje miesięcznie przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę., W myśl zaś art. 33 ust. 4 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia...

II SA/Sz 809/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-09-14

6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 2032 ze zm.), zgodnie z którym źródłami przychodów są m.in. najem...
przychodu w wysokości przekraczającej połowę minimalnego wynagrodzenia za pracę., Po rozpoznaniu odwołania A. B. od powyższego rozstrzygnięcia, Wojewoda Z. decyzją z dnia...

I OSK 1753/20 - Wyrok NSA z 2020-12-18

ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1387) źródłami przychodów są m.in. prawa majątkowe. Stosownie do art. 18...
ust. 1 pkt 24 u.p.z., zgodnie z którym za przychody uznaje się przychody z innego tytułu niż zatrudnienie, inna praca zarobkowa, działalność gospodarcza, zasiłek...

I OZ 101/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-17

inne jeszcze, oprócz ujawnionych w toku postępowania, źródła przychodów. Taki pogląd zresztą ugruntował się w orzecznictwie sądowoadministracyjnym (por. postanowienie NSA z dnia 4...

IV SA/Gl 279/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-12-22

, czy też nie uzyskiwanie przychodu z innych źródeł niż praca zarobkowa. Sam fakt zatrudnienia (zarobkowania) lub podjęcia w czasie zarejestrowania w Urzędzie Pracy...
, ale także nie wykonywanie innej pracy zarobkowej, czy też nie uzyskiwanie miesięcznie przychodu z innych źródeł niż praca zarobkowa. Jeżeli ktokolwiek aktywizuje swoją sytuację zawodową...

III SA/Po 759/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-10-16

, wartościowych ruchomości, czy nieruchomości., Oświadczenie majątkowe nie zawiera informacji o źródłach przychodu, wysokości dochodu oraz kosztach utrzymania Skarżącego., Natomiast...
majątkowego poprzez:, - udokumentowanie rodzaju posiadanych źródeł przychodu oraz wysokości przychodu i kosztów jego uzyskania za 2010, 2011 i 2012 rok (np. poprzez złożenie...

I SA/Kr 672/10 - Wyrok WSA w Krakowie z 2010-12-28

ma zawartych ponad 50 umów z klientami gwarantujących stałe przychody. Zwrócił on także uwagę na swoje duże doświadczenie w realizacji projektów., W odniesieniu...
istotny wpływ na dalsze funkcjonowanie wnioskodawcy zaznaczył on, że działalność objęta projektem jest jego jedyną działalnością, która obejmuje 100% przychodów...
1   Następne >   +2   +5   11