Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi X

I SA/Wa 1119/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-09-12

[...] brutto miesięcznie, na który składają się przychody z gospodarstwa rolnego oraz z wynagrodzenia ze stosunku pracy jej męża. Skarżąca wyjaśniła, że w skład jej majątku...
jest przede wszystkim osobom znajdującym się szczególnie trudnej sytuacji materialnej, tj. nieposiadającym źródeł stałego dochodu oraz majątku, a także pozbawionym...

I SA/Wa 2537/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-01-24

w tak istotnym zakresie jak działalność prowadzonej przez byłych właścicieli '[...]' i źródła pochodzenia przychodu. Organy nie ustaliły czy działalność rolnicza...
developerskiej na terenie K., który w znacznej części zbudował. Sprzedawał także nieruchomości na terenie K. i również z tej działalności uzyskiwał przychody. Sąd zauważa...

I OSK 1462/14 - Wyrok NSA z 2015-07-03

ustaleń w tak istotnym zakresie jak działalność prowadzonej przez byłych właścicieli 'Majątku Ziemskiego [...]' i źródła pochodzenia przychodu. Nie ustaliły, czy działalność...
zbudował. Sprzedawał także nieruchomości na terenie [...] i również z tej działalności uzyskiwał przychody. Jednocześnie Sąd podał, że w orzecznictwie przyjmuje...

IV SA/Wa 175/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-05-06

ówczesnego właściciela stanowił nie tylko majątek ziemski, lecz także pieniądze po zmarłej matce oraz fabryka słodu 'M.' w S., oraz przychody z dostaw buraków do Cukrowni K...
świadków), co jest logiczne wobec młodego wieku ówczesnego właściciela, obowiązki swoje sprawował jeszcze za czasów dawnego właściciela p. D. K.,, źródło utrzymania...

I GSK 2956/18 - Wyrok NSA z 2022-08-17

na brak ustaleń faktycznych w zakresie kosztów egzekucyjnych oraz przychodów możliwych do uzyskania w toku egzekucji. W ocenie Naczelnego Sądy Administracyjnego, taka...
w niniejszej sprawie z urzędu nie odnotowano. Podobnie w trybie tym nie ujawniono podstaw do odrzucenia skargi ani umorzenia postępowania przed sądem pierwszej instancji...

I SA/Rz 510/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2015-08-25

w gospodarstwie, w trakcie której stwierdzono, że pow. gospodarstwa wynosi 3,68 ha i 1,47 ha przeliczeniowego. Przychód roczny z gospodarstwa wynosi 502zł. Oprócz...
powierzchnię jego powierzchnię, źródła utrzymania zobowiązanego, inwentarz żywy oraz jego ogólną sytuację majątkową i osobistą, Z postępowania wyjaśniającego...

IV SA/Wa 2517/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-28

przychodów i rozchodów, zatem funkcjonował., Minister podzielił tym samym stanowisko organu I instancji, że młyny, jako obiekty przetwórstwa płodów rolnych i umożliwiające...
wynika, że organ I instancji ustalił, iż na dzień 1 września 1939 r. w księdze wieczystej majątku ujawnieni byli L. B., M. B. i H. L., jako współwłaściciele w częściach...

I GSK 3125/18 - Wyrok NSA z 2022-08-11

egzekucyjnych oraz przychodów możliwych do uzyskania w toku egzekucji. W ocenie Naczelnego Sądy Administracyjnego, taka argumentacja nie może stanowić o naruszeniu prawa...
powołanego artykułu. Takich jednak przesłanek w niniejszej sprawie z urzędu nie odnotowano. Podobnie w trybie tym nie ujawniono podstaw do odrzucenia skargi ani umorzenia...

I GSK 2754/18 - Wyrok NSA z 2022-08-11

. W uzasadnieniu skargi kasacyjnej przedstawił natomiast argumentację wskazującą na brak ustaleń faktycznych w zakresie kosztów egzekucyjnych oraz przychodów możliwych...
nie odnotowano. Podobnie w trybie tym nie ujawniono podstaw do odrzucenia skargi ani umorzenia postępowania przed sądem pierwszej instancji, które obligowałyby Naczelny...

I GSK 2792/18 - Wyrok NSA z 2022-08-17

przedstawił natomiast argumentację wskazującą na brak ustaleń faktycznych w zakresie kosztów egzekucyjnych oraz przychodów możliwych do uzyskania w toku egzekucji. W ocenie...
tym nie ujawniono podstaw do odrzucenia skargi ani umorzenia postępowania przed sądem pierwszej instancji, które obligowałyby Naczelny Sąd Administracyjny do wydania...