Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rektor Uniwersytetu/Politechniki/Akademii X

I SA 1875/03 - Wyrok WSA w Warszawie z 2004-05-26

indywidualny program studiów doktoranckich, a ich przebieg dokumentowany jest w karcie uczestnika studium doktoranckiego., W odpowiedzi na skargę organ odwoławczy wniósł...
, że indywidualny plan studiów T. G. powstał na początku semestru letniego roku Akad. 1999/2000 i wtedy przedmioty objęte tym planem zostały wpisane do karty uczestnika...

IV SA/Po 379/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-06-26

dotyczących lokat, kart kredytowych i kont należących do skarżącego i osób prowadzących wspólne gospodarstwo domowe, wykazania za pomocą kserokopii dokumentów...
, faktury za prąd, karty informacyjnej z leczenia szpitalnego i zeznania podatkowe za lata 2010 i 2011r. oraz wyciąg z konta bankowego za okres 01.01.2012 - 20.06.2012r....

IV SA/Po 356/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-07-14

, kont i kart kredytowych należących do wnioskodawcy i osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, podania dochodu osób pozostających we wspólnym gospodarstwie...
domowym), zestawienia pojazdów mechanicznych użytkowanych w gospodarstwie domowym z podaniem marki pojazdu, pojemności silnika i szacunkowej wartości, przedłożenia kopii umów...

IV SA/Po 798/07 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2008-02-05

wyciągów ze wszystkich kont bankowych oraz lokat i kart kredytowych (jeżeli je posiada) należących do skarżącego za okres ostatnich 3 miesięcy (ze szczególnym uwzględnieniem...
za lata 2005 - 2006 oraz przedłożenie zestawienia pojazdów mechanicznych użytkowanych w gospodarstwie domowym., M.P. w odpowiedzi na powyższe wezwanie w piśmie z dnia 28...

II SA/Go 598/13 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2013-10-21

się na rachunku bankowym została dokonała miedzy innymi spłata karty kredytowej, co jego zdaniem wskazuje na to, że powyższe środki pieniężne mogą być przeznaczone wyłączne...
z punktu widzenia rozwoju Województwa. Odnosząc się do stanowiska Referendarza skarżąca wskazała, iż z karty kredytowej korzystała płacąc za różne usługi i dokonując zakupów...

III SA/Łd 736/18 - Wyrok WSA w Łodzi z 2018-12-05

z wyżej wymienionych przedmiotów, co znajduje potwierdzenie w karcie okresowych osiągnięć. Ponadto z końcem semestru zimowego uczestnik nie złożył 'Sprawozdania semestralnego...
lub nawet jej zarysu, nie brat udziału w jakiejkolwiek działalności naukowej oraz dydaktycznej prowadzonej w Katedrze Pojazdów i Podstaw Budowy Maszyn'., G. S. złożył w dniu...