Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Kurator Oświaty X

II SA/Po 341/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-06-26

26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm. - dalej Karta Nauczyciela) odmówił M. B. nadania stopnia nauczyciela mianowanego...
do ponownego rozpoznania. Zaskarżonej decyzji zarzucono naruszenie art. 9b ust. 4 pkt 2 Karty Nauczyciela poprzez jej niezastosowanie oraz naruszenie art. 9b ust. 6...

IV SA/Wr 265/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2014-10-30

o pracę jest możliwe bez konieczności łączenia szkół w zespół. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006 r. nr 97, poz. 674 ze zm.) w art. 22 ust. 1...
z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r. poz. 191), podstawy stwierdzić, że Gmina P., wykorzystując swoje władcze kompetencje, może organizować...