Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Urzędu Kontroli Skarbowej X

I SA/Gd 1031/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-12-02

. w związku z zajęciem egzekucyjnym do kwoty 2.484.965,97 zł oraz zadłużenie z tytułu karty kredytowej na dzień 27 marca 2011 r. w kwocie 2.567,77 zł;, - odpisy trzech...
, a także partycypuje w spłacie kredytu mieszkaniowego w części odpowiadającej ¼ raty, dokonuje także spłaty zadłużenia na karcie kredytowej w kwocie od 100 zł do 200 zł miesięcznie...

I SA/Gd 1094/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2013-11-06

za miesiące od stycznia do września 2003 r.- karty 29 - 48 akt sprawy nr 22070819)., Organ I instancji słusznie wskazał, że przedmiotowy sprzęt był własnością K.G. i znajdował...
, od którego to zakupu nie naliczono na wcześniejszym etapie podatku akcyzowego. Tymczasem strona podniosła, że w działalności przez nią prowadzonej nie używano żadnego pojazdu, stąd...

I SA/Gd 1031/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-10-23

. w związku z zajęciem egzekucyjnym do kwoty 2.484.965,97 zł oraz zadłużenie z tytułu karty kredytowej na dzień 27 marca 2011 r. w kwocie 2.567,77 zł;, - odpisy trzech...
w spłacie kredytu mieszkaniowego w części odpowiadającej ¼ raty, dokonuje także spłaty zadłużenia na karcie kredytowej w kwocie od 100 zł do 200 zł miesięcznie. Wskazał...

III SAB/Wa 33/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-11-07

z załącznikami, w tym wyciąg z rachunku bankowego (łącznie 60 kart)., W formularzu SCAC wskazano m.in., że towary zakupione przez firmę W. s.r.o. od A.S.A. zostały...
maja 2013 r. M. B. zapoznał się z aktami sprawy od karty 1 do karty 3336 (k: 3347)., Pismem z 13 maja 2013 r. Sąd Rejonowy w W. [...] Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru...

III SAB/Gl 19/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-09-16

faktycznym i prawnym, ponaglenie sprawie nie znajduje uzasadnienia., Postanowieniem z [...] r., sygn. akt [...] (karta 277, tom X akt administracyjnych) Generalny Inspektor...
zwrócono się do Komendy Wojewódzkiej Policji, Wydział Wywiadu Kryminalnego Wspólna Placówka w . z prośbą o pozyskanie i przekazanie informacji, czy wymienione w piśmie pojazdy...

I SA/Po 1127/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-10-14

i jego żonę,, 2. złożenie wyciągów z rachunków bankowych, lokat bankowych, kart kredytowych za ostatnie [...] miesięcy należących do skarżącego i jego żony,, 3. podanie...
czy skarżący i jego żona posiadają lub użytkują pojazdy mechaniczne podlegające obowiązkowi rejestracji, w tym samochody, jeżeli tak należy podać jakie to pojazdy, jakiej...

I FSK 448/18 - Wyrok NSA z 2020-11-24

ust. 13 ustawy o podatku od towarów i usług, dalej - że spółka D.: nie żądała kart przekazania odpadów, nie sprawdzała zezwoleń kontrahentów na obrót złomem i transport...
WZ z tablicami rejestracyjnymi pojazdów., W skardze kasacyjnej spółka D. podnosi wprawdzie, że badanie należytej staranności nie przebiegało w sposób prawidłowy...