Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Gd 1292/96 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1998-04-02

odwołanie zawierało zarzuty wskazujące na naruszenie interesu prawnego, a nie tylko faktycznego, organ odwoławczy obowiązany był rozpoznać to odwołanie...
, a jeżeli nie podzieliłby indywidualnego interesu prawnego, to należało wydać decyzję o umorzeniu postępowania odwoławczego na podstawie art. 138 par. 1 pkt 3 Kpa., 2. Ochrona interesów osób...

II SA/Gd 3429/01 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2002-03-27

Osoba, która nie biorąc udziału w postępowaniu administracyjnym uważa jednak, że ma interes prawny w tym postępowaniu zachowuje termin do wniesienia odwołania...
a z tego wynika, że nie była stroną postępowania i nie ma interesu prawnego jako strona /art. 28 Kpa/. Skoro więc według organu odwoławczego - skarżąca nie była stroną postępowania...

II SA/Gd 293/00 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2002-11-28

nie wynika jego interes prawny w rozumieniu art. 28 Kpa w uczestniczeniu w charakterze strony w postępowaniu administracyjnym, dotyczącym pozwolenia na budowę ciągów pieszo...
pozostającym wyłączną własnością Spółdzielni, posiadali interes prawny. Mogą oni posiadać co najwyżej interes faktyczny, który jednak nie czyni zadość art. 28 Kpa., Skargę...

II SA/Gd 2021/99 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-10-16

osobowości prawnej. W sposób jednoznaczny można stwierdzić, zdaniem skarżącego, że naruszony został jego interes prawny poprzez pominięcie go w sprawie., Odpowiadając na skargę...
interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Interes prawny w rozumieniu art. 28 Kpa...

II SA/Gd 257/98 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2000-02-17

na budowę ani też rozstrzygnięcie nie będzie dotyczyło jej interesu prawnego lub obowiązku. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi Krystyny...
interesu prawnego lub obowiązku byłych dzierżawców sąsiedniej nieruchomości., Ustosunkowując się do zarzutów odwołania kwestionujących prawidłowość wypowiedzenia umowy...

II SA/Gd 2248/98 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2000-08-17

te nie mają również interesu prawnego w rozumieniu art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm./. Naczelny Sąd...
., Odwołujący się nie mają interesu prawnego, aby w tym postępowaniu kwestionować uprawnienia właściciela. Uzasadniało to, zdaniem organu odwoławczego, utrzymanie w mocy...

II SA/Gd 941/99 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-09-12

udział Sławomir W., to miał prawa strony, bo w innym charakterze nie mógłby przecież występować., Zgodnie z art. 28 Kpa stroną jest każdy czyjego interesu prawnego...
lub obowiązku dotyczy postępowanie, albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny., W świetle tego ustawowego pojęcia strony w postępowaniu administracyjnym...

II SA/Gd 1831/02 - Postanowienie NSA oz. w Gdańsku z 2003-02-18

Gmina nie ma interesu prawnego do wniesienia skargi /art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym - Dz.U. nr 74 poz. 368 ze zm...
. 28 Kpa oraz, że istotnym kryterium decydującym o uznaniu prawa do wniesienia skargi jest posiadanie interesu prawnego do podjęcia takiej akcji. Podzielając wskazaną...

II SA/Gd 1348/97 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1998-02-17

. kto ma w tym interes prawny., W świetle przytoczonych wyżej przepisów prawa oraz zarzutów podniesionych w odpowiedzi na skargę w pierwszej kolejności rozważenia wymaga kwestia...
to dotyczy, interesów prawnych spółdzielni, wynikających z prawa własności nieruchomości., Zgodnie z art. 28 Kpa stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy...

II SA/Gd 2188/99 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-06-28

jazdy. Powołując się na tą okoliczność skarżące Przedsiębiorstwo twierdziło, iż naruszony został jego interes prawny. W późniejszym piśmie - z dnia 28 lipca 1999 r...
postępowaniu nie brał udziału, ale którego interesu prawnego lub obowiązku dotyczyć mogą skutki stwierdzenia nieważności decyzji. O posiadaniu uprawnień strony zawsze...
1   Następne >   +2   +5   +10   17