Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Bk 55/03 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2003-04-10

do kandydowania przez radnego w wyborach jest bowiem prawem politycznym obywatela i nie może być ujmowane w kategoriach interesu prawnego. Głosowanie w sprawie obsady...
, gdyż głosowanie dotyczyło jego interesu prawnego. Nadto skarżący zauważyli, że Stanisław W. wybrany został swoim głosem, gdyż przyznała, że sam na siebie głosował...

SA/Bk 1082/01 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2002-02-07

Osoba korzystająca z usług świadczonych przez samorządową jednostkę organizacyjną nie ma interesu prawnego w zaskarżeniu uchwały rady gminy określającej zasady...
podwyżki płac i jednocześnie ma duży wpływ na zwiększenie stawki opłat za wodę. Tym samym narusza jego interes prawny jako odbiorcy wody dostarczanej przez ZWiK w G...

SA/Bk 577/02 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2002-11-14

odwołanie Teresa K. podnosząc, że organ nie dokonał oceny materiału dowodowego i stanu prawnego, czy nie zostały naruszone interesy osób trzecich oraz czy obiekt...
nie wykazała swego interesu prawnego. Na podstawie materiału dowodowego ustalono, iż Teresa K. nie jest właścicielem zarówno nieruchomości, na której zlokalizowany jest sporny...

SA/Bk 1613/99 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2000-05-25

administracyjnego w rozumieniu art. 28 Kpa jest podmiot, któremu w danym postępowaniu służy interes prawny /'każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczący...
postępowanie (...)', 'każdy, kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek'/. W doktrynie i orzecznictwie sądowoadministracyjnym utrwalony jest pogląd...

SA/Bk 1719/99 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2000-06-01

, ponieważ decyzja wydana w przedmiocie zezwolenia na wycinkę drzew nie dotyczy jego interesu prawnego lub uprawnienia. Naczelny Sąd Administracyjny po rozpoznaniu sprawy ze skargi...
wniesienia odwołania od decyzji wydanej w pierwszej instancji służy stronie. W myśl art. 28 Kpa stroną zaś jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy...

SA/Bk 171/98 - Postanowienie NSA oz. w Białymstoku z 1998-05-06

O. - została wezwana przez Sąd do uzupełnienia braków formalnych skargi w postaci: wykazania, czy wzywała Radę Miejską w B. do usunięcia naruszenia interesu prawnego...
interesu prawnego lub uprawnień., Dlatego też Sąd odrzucił skargę na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy z dnia 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym /Dz.U....

SA/Bk 1042/00 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2000-12-19

inwestycji, albowiem to ich uzasadnionych interesów prawnych /dotykających istoty własności/ dotyka wynik postępowania przed organem architektoniczno-budowlanym czy organem...
nadzoru budowlanego i ich interes prawny przede wszystkim jest chroniony art. 5 ustawy 'prawo budowlane'., Nie można się zgodzić ze skarżącym, że ochrona interesów osób...

SA/Bk 299/03 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2003-07-03

jest powoływana z myślą o pewnym porządku prawnym, a zatem dyrektor parku ma interes prawny uczestniczenia we wszystkich sprawach dotyczących zarówno samego parku...
prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek. Niewątpliwie dyrektor parku narodowego posiada...

SA/Bk 1502/01 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2002-02-14

na wyłączną własność tego budynku w dziale spadku lub przy zniesieniu współwłasności., Skarżący ma więc interes prawny w prawidłowym, a więc zgodnym z rzeczywistym stanem...
, zameldowaniu innych osób w należącym do niego lokalu mieszkalnym. Uzasadnia to więc również jego prawny interes i czyni go stroną w sprawie o anulowanie wadliwego...

SA/Bk 344/02 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2002-07-04

art. 28 Kpa stanowi, że 'stroną jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie, albo kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny...
, ponieważ oznacza to, że wymienione na wstępie odwołanie pochodzi od osoby nie będącej stroną, mającej jedynie interes faktyczny, a nie prawny w tej sprawie...
1   Następne >   +2   +5   7