Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

OPK 2/00 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2000-06-19

. o drogach publicznych /Dz.U. nr 14 poz. 60 ze zm./ obejmuje płaszczyznę gruntu pasa drogowego wraz z przestrzenią nad tym pasem. Naczelny Sąd Administracyjny przy udziale...
Miejskiego Zarządu Dróg Publicznych we W. z dnia 14 stycznia 2000 r. (...) w przedmiocie pobrania kary pieniężnej za umieszczenie w pasie drogowym reklam bez zezwolenia zarządu...

OPK 20/01 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2001-12-10

Przepis par. 7 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych /Dz.U. nr 6 poz. 33...
ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 stycznia 1986 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o drogach publicznych /Dz.U. nr 6 poz. 33 ze zm./ odnosi...

OPK 3/00 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2000-06-19

. o drogach publicznych /Dz.U. nr 14 poz. 60 ze zm./ obejmuje płaszczyznę gruntu pasa drogowego wraz z przestrzenią nad tym pasem, przy czym zawieszenie reklam na bocznych...
Miejskiego Zarządu Dróg Publicznych we W. z dnia 20 stycznia 2000 r. (...) w przedmiocie pobrania kary pieniężnej za umieszczenie reklamy w pasie drogowym bez zezwolenia zarządu...

OPK 37/97 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1998-02-23

do publicznej wiadomości ten fakt, a następnie informację o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmian do planu. W toku prac nad zmianą planu sporządzono nowy jednolity...
planu miejscowego nie została ogłoszona, to jednak informacje o tym planie były co najmniej trzykrotnie zamieszczone w wojewódzkich dziennikach urzędowych. Główny Architekt...

OPK 1/00 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2000-05-22

są w demokratycznym państwie dla bezpieczeństwa państwa lub porządku publicznego, dla ochrony środowiska, bądź ochrony innych wymienionych dóbr i wartości. Powszechnie uznanym...
i tylko ze względu na ważny interes publiczny. W świetle Konstytucji szeroko rozumiana wolność działalności gospodarczej nie stanowi zatem prawa absolutnego, co zresztą...

FPK 7/01 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2001-09-10

publicznym. Interes podatnika jako przesłanka do umorzenia zaległości nie może pozostawać w kolizji z interesem publicznym. Organ pierwszej instancji zauważył również, że w IV...
, bowiem z art. 67 Ordynacji podatkowej nie można wysunąć wniosku o ograniczeniu interesu podatnika interesem publicznym., Zdaniem odwołującego się brak jest podstaw prawnych...

OPK 1-5/01 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2001-04-09

. 196 ze zm./, w brzmieniu tego przepisu przed wejściem w życie ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o dostępie do informacji o środowisku i jego ochronie oraz o ocenach...
postanowienia organu administracji publicznej /art. 31 Kpa/. Dopuszczenie organizacji społecznej do udziału w postępowaniu jest warunkiem koniecznym do tego, by organizacji...

OPK 20-22/00 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2000-12-18

przyjęcia zgłoszenia o zbyciu samochodu do czasu przedstawienia pisemnej informacji wskazującej nabywcę pojazdu. Zbigniew S. w odwołaniu podniósł, że nie może wskazać nabywcy...
Konstytucyjny'. Oznacza to, że organ administracji publicznej podejmuje decyzje bez uwzględnienia takiego przepisu, nie rozstrzyga natomiast o tym, czy określony przepis...

OPK 3/99 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 1999-11-08

w pełnym wymiarze czasu pracy. Taka wykładnia, zdaniem Kolegium, znajduje uzasadnienie w podstawowej zasadzie działania organów administracji publicznej, wyrażającej...
administracji publicznej, stosując normę prawną nie może więc - zdaniem Kolegium - oceniać na podstawie późniejszej normy faktów, które zaszły przed jej wejściem w życie i wiązać...

FPK 3/03 - Uchwała Składu Pięciu Sędziów NSA z 2003-04-07

środków trwałych /tabelę amortyzacyjną/, PIT 36 za 2001 rok oraz informację o bieżącej sytuacji finansowej firmy., Prezydent Miasta P., decyzją z dnia 16 grudnia 2002 r...
oraz wartości niematerialnych i prawnych. Nie podano także informacji, do których organów przedsiębiorca składa wnioski o restrukturyzację, wymaganej w sytuacji...
1   Następne >   2