Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Szef Urzędu do Spraw Cudzoziemców X

II OSK 837/13 - Wyrok NSA z 2014-10-17

te muszą wynikać z ustawy i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia...
niejawne wskazują, iż pobyt cudzoziemca na terytorium Polski stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa i ochrony porządku publicznego. Na podstawie art. 8 ust. 1...

IV SA/Wa 2994/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2014-03-26

tylko w ustawie i tylko wtedy, gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia...
Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, art. 5 i 9 Konwencji o prawach dziecka oraz art. 77 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania...

IV SA/Wa 2992/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-02-06

RP jest niepożądany z uwagi na konieczność ochrony ładu i porządku publicznego. Powyższa decyzja została utrzymana w mocy decyzją Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji...
, lekceważył obowiązek szkolny, obracał się wśród osób ze środowiska patologicznego, dopuszczał się kradzieży, wskutek czego trafił do zakładu karnego, a następnie został...