Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Prezes Instytutu Pamięci Narodowej X

II SA/Wa 939/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-06-10

unijnych regulujących tę problematykę oraz Konstytucji RP. Pełnomocnik stwierdził, że Rzecznik Praw Obywatelskich i Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych podejmują...
znajdujących się w archiwum IPN., Wskazał, że pismem z dnia [...] października 2014 r. Dyrektor Biura Udostępniania i Archiwizacji Dokumentów IPN poinformował wnioskodawcę...

II SA/Wa 1788/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-09

udostępnienia dotyczących ich dokumentów ?; 2) zawiesić postępowanie w sprawie. Decyzją z dnia [...] maja 2008 r. nr [...] Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej...
, więc nie może być kształtowane dowolnie. Wprowadzenie jakiegokolwiek ograniczenia jest zawsze równoznaczne z uchyleniem generalnej zasady, wyrażonej w art. 31 ust. 3 Konstytucji. Ograniczenie...

II SA/Wa 35/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-11

Narodowi Polskiemu (Dz.U. Nr 155, poz. 1016 ze zm.), dalej: 'ustawa o IPN', o udostępnienie do wglądu dotyczących go dokumentów., Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci...
: 'kp.a.') w zw. z art. 30 ust. 2 pkt 1 oraz art. 43 ust. 1 i 2 ustawy o IPN, uchylił decyzję Dyrektora Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni...

IV SA/Wa 2201/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-12-18

lub osoby represjonowanej., Prezes IPN w decyzji z dnia [...] października 2007r. znak [...] i Dyrektor Oddziału IPN w [...] w prawomocnej i ostatecznej decyzji z dnia 15...
wewnętrznych;, 6) Akademia Spraw Wewnętrznych;, 7) Zwiad Wojsk Ochrony Pogranicza;, 8) Zarząd Główny Służby Wewnętrznej jednostek wojskowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych...