Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

II SA/Sz 1324/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-08-13

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] r., nr [...] oraz odmówił zawieszenia postępowania sądowego. Postanowieniem z dnia [...] r. Starosta ponownie...
w zakresie ograniczenia oraz monitorowania oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz decyzji Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] r. częściowo...

II SA/Sz 355/15 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-10-29

J. P. oraz Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności...
, organem właściwym do wydania takiej decyzji był wojewoda., Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska wniósł o stwierdzenie nieważności decyzji na podstawie art. 156 § 1 pkt...

II SAB/Sz 39/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-09-28

zaadresowanej do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w [...] z dnia [...], wniesionej na podstawie art. 227 Kpa 'na Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska...
[...]. Przedmiotowa skarga została przekazana organowi właściwemu do jej rozpatrzenia, tj. Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska w dniu [...]., Wojewódzki Sąd...

II SA/Sz 995/21 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2021-11-25

kasacyjną Rada Gminy podniosła, że Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem z 11 lipca 2018 r. uchylił postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska...
z 6 marca 2018 r., sygn. akt II OSK 1186/16, wydanym w odniesieniu do postanowienia Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 23 lipca 2015, którym stwierdzono...

II SA/Sz 640/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-10-01

, z tym że dotychczasowe kompetencje:, 1) ministra właściwego do spraw środowiska przejmuje Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska;, 2) wojewodów, marszałków województw...
o udostępnieniu informacji o środowisku przekazane w sytuacji wymienionej w art. 153 ust. 1 do kompetencji nowo utworzonych organów tj. Generalnego Dyrektora Ochrony...

II SA/Sz 572/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-11-05

, o których mowa w ust. 1, 3 albo 4, właściwemu regionalnemu dyrektorowi ochrony środowiska oraz Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska przysługują prawa strony...
dla przedmiotowego przedsięwzięcia., Pełniący obowiązki Dyrektora Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w S., działając na podstawie art. 76 ust. 1 u.i.ś., wniósł o uchylenie...

II SA/Sz 1046/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-11-17

wydania decyzji innemu organowi administracji samorządowej, - wystąpienie do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w sprawie wyznaczenia innego regionalnego dyrektora...
na obszar Natura 2000 i nie związanych bezpośrednio z ochroną tego obszaru oraz nie wynikających z tej ochrony. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w S., dalej...

II SA/Sz 640/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-03-31

na usunięcie drzew i krzewów z terenu lasu wydmowego., Powyższe decyzje poprzedzone zostały decyzjami:, - Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] zezwalającą...
z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska, i w przypadku gdy przedsięwzięcie jest realizowane na obszarze morskim, z dyrektorem urzędu morskiego;, 2) zasięga opinii organu...

II SA/Sz 465/20 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2020-07-13

. w sprawie uzgodnienia, po przeprowadzeniu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska albo właściwego regionalnego...
niejawnym sprawy ze skargi Stowarzyszenia [...] z siedzibą w B. na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w S. z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie...

II SA/Sz 370/10 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2010-07-14

przesyłki, oraz zamieszczając pismo na tablicy ogłoszeń w urzędzie, tablicy ogłoszeń w sołectwie [...]., W dniu [...] r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, wydał...
uzgodnienia przedmiotowego przedsięwzięcia i przesłał dokumenty do Wojewody., Na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia [...] r. w przedmiocie...
1   Następne >   +2   +5   +10   22