Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Lu 101/23 - Wyrok WSA w Lublinie z 2023-04-05

gospodarczą (975,21 m2 x 21,50 zł = 20.967 zł), budowle związane z działalnością gospodarczą (o wartości 20.000 zł x 2% = 400 zł), grunty związane z działalnością...
gospodarczą (1.972 m2 x 0,85 zł = 1.676,20 zł), grunty związane z działalnością gospodarczą (8.039 m2 x 0,85 zł = 6.833,16 zł), przyjęto też, że grunty o powierzchni 975 m2...

I SA/Lu 93/23 - Wyrok WSA w Lublinie z 2023-03-29

w podatku od nieruchomości za 2017 r. w kwocie 30 zł za grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o powierzchni 27m2 i grunty pozostałe o powierzchni 16m2...
użytkowej 74,95 m2 wykorzystywane były do prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie przygotowania i podawania napojów, usług gastronomicznych oraz dyskoteki, podatek...

I SA/Lu 33/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-05-06

postępowania ustalono również, że zgodnie z wpisami w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej M. K. jest osobą prowadzącą od dnia [...] roku działalność...
gospodarczą pod firmą M. K. O. S. K., M. K. jest osobą prowadzącą od dnia [...] roku działalność gospodarczą pod firmą M. K. O. S. K., U. K. jest osobą prowadzącą od dnia...

I SA/Lu 327/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-10-24

rok w kwocie 10.380,40 zł. , które obejmowało grunt w granicach działki numer [...], usytuowaną na nim zabudowę w postaci budynku na działalność gospodarczą i w postaci...
budowli., Wójt Gminy w decyzji z dnia [...] uzasadniał, że spółka A jest przedsiębiorcą, prowadzi działalność gospodarczą. Spółka A jest właścicielem przedmiotu...

I SA/Lu 271/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-09-18

do opodatkowania grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - [...] m2, powierzchnię użytkową budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej...
- [...] m2, wartość budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - [...] zł oraz łączną kwotę podatku od nieruchomości w kwocie [...] zł. Podatek ten spółka...

I SA/Lu 526/23 - Wyrok WSA w Lublinie z 2023-12-13

wynikało, że S. B. (dalej: 'skarżący') prowadzi działalność gospodarczą w zakresie wydobywania żwiru i piasku, wydobywania gliny i kaolinu i jest właścicielem nieruchomości...
. - z prowadzeniem działalności gospodarczej. Od powierzchni 2.112 m2 wymierzono podatek według stawki 0,20 zł właściwej dla gruntów 'pozostałych', zaś od powierzchni 45.988...

III SA/Lu 101/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-05-17

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Z. z dnia [...] 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy dokonania wpisu prokury do ewidencji działalności gospodarczej oddala skargę Decyzją...
. w sprawie odmowy dokonania wpisu prokury do ewidencji działalności gospodarczej., Z uzasadnienia zaskarżonej decyzji oraz akt sprawy wynikało, że Burmistrz J. odmówił...

I SA/Lu 299/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-06-26

działalności gospodarczej, w rozumieniu art. 1a ust.1 pkt. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i opodatkowana przez organ I instancji według stawki właściwej...
dla będących współwłasnością gruntów w kategorii 'grunty związane z działalnością gospodarczą', na podstawie art.1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Wobec...

I SA/Lu 23/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-04-20

przyjętą podstawę opodatkowania. Skarżący stwierdził, że postępowanie dowodowe zmierzało do ustalenia, czy prowadził on działalność gospodarczą czy też rolniczą, a nadto...
z prowadzeniem działalności gospodarczej, to wydanie rozstrzygnięcia w tej sprawie nie mogło nastąpić z jego pominięciem, a brak przywołania tego przepisu w sentencji stanowił...

I SA/Lu 557/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2023-01-18

jako grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków. Natomiast w korekcie - jako grunty...
mieszkaniowych, to spółka nigdy nie wykorzysta jej w prowadzonej działalności gospodarczej., Spółka podkreśliła również, że powstała jako spółka celowa, której zadaniem...
1   Następne >   +2   +5   +10   100