Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Lu 33/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-05-06

postępowania ustalono również, że zgodnie z wpisami w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej M. K. jest osobą prowadzącą od dnia [...] roku działalność...
gospodarczą pod firmą M. K. O. S. K., M. K. jest osobą prowadzącą od dnia [...] roku działalność gospodarczą pod firmą M. K. O. S. K., U. K. jest osobą prowadzącą od dnia...

I SA/Lu 327/07 - Wyrok WSA w Lublinie z 2007-10-24

rok w kwocie 10.380,40 zł. , które obejmowało grunt w granicach działki numer [...], usytuowaną na nim zabudowę w postaci budynku na działalność gospodarczą i w postaci...
budowli., Wójt Gminy w decyzji z dnia [...] uzasadniał, że spółka A jest przedsiębiorcą, prowadzi działalność gospodarczą. Spółka A jest właścicielem przedmiotu...

I SA/Lu 271/19 - Wyrok WSA w Lublinie z 2019-09-18

do opodatkowania grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - [...] m2, powierzchnię użytkową budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej...
- [...] m2, wartość budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - [...] zł oraz łączną kwotę podatku od nieruchomości w kwocie [...] zł. Podatek ten spółka...

III SA/Lu 101/11 - Wyrok WSA w Lublinie z 2011-05-17

Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Z. z dnia [...] 2010 r. nr [...] w przedmiocie odmowy dokonania wpisu prokury do ewidencji działalności gospodarczej oddala skargę Decyzją...
. w sprawie odmowy dokonania wpisu prokury do ewidencji działalności gospodarczej., Z uzasadnienia zaskarżonej decyzji oraz akt sprawy wynikało, że Burmistrz J. odmówił...

I SA/Lu 299/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-06-26

działalności gospodarczej, w rozumieniu art. 1a ust.1 pkt. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i opodatkowana przez organ I instancji według stawki właściwej...
dla będących współwłasnością gruntów w kategorii 'grunty związane z działalnością gospodarczą', na podstawie art.1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Wobec...

I SA/Lu 23/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-04-20

przyjętą podstawę opodatkowania. Skarżący stwierdził, że postępowanie dowodowe zmierzało do ustalenia, czy prowadził on działalność gospodarczą czy też rolniczą, a nadto...
z prowadzeniem działalności gospodarczej, to wydanie rozstrzygnięcia w tej sprawie nie mogło nastąpić z jego pominięciem, a brak przywołania tego przepisu w sentencji stanowił...

I SA/Lu 35/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-05-20

przedmioty opodatkowania podatkiem od nieruchomości oraz wielkości odpowiednich podstaw opodatkowania:, 1/ grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu...
, o powierzchni 0,105 m2,, 3/ budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności...

I SA/Lu 903/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-02-06

z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków o powierzchni 63.300,00 m2 stosując stawkę 0,52 zł o 1 m2...
na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Zatem a contrario, nie podlegają opodatkowaniu tym podatkiem grunty, które nie wypełniają powyższych...

I SA/Lu 36/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-05-20

opodatkowania podatkiem od nieruchomości oraz wielkości odpowiednich podstaw opodatkowania:, 1/ grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu...
, o powierzchni 0,105 m2,, 3/ budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej...

I SA/Lu 82/16 - Wyrok WSA w Lublinie z 2016-05-11

gospodarczej (11.976m2 x [...] zł/m2 = [...] zł),, b/ 1.390 m2 powierzchni budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (1.390 m2 x [...] zł/m2 = [...] zł...
),, c/ kwotę [...]zł stanowiącą wartość budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (92.000 x 2% = [...] zł)., W dniu 4 grudnia 2014 r. A. W. złożyła...
1   Następne >   +2   +5   +10   100