Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Krajowa Rada Komornicza X

II SAB/Wa 149/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-20

postępowania. Wnioskiem z dnia [...] stycznia 2016r. T. L. zwrócił się do Krajowej Rady Komorniczej w trybie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej z wnioskiem...
. W uzasadnieniu, powołując przepisy Konstytucji RP. oraz ustawy o dostępie do informacji publicznej a także orzeczenia Sadów administracyjnych przekonywał, że całość żądania...

II SAB/Wa 253/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-11-16

Rady Komorniczej, na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej, o doręczenie (po dokonaniu stosownej anonimizacji) odpisów orzeczeń wraz z uzasadnieniem...
jest przeprowadzeniem odpowiednich analiz, zestawień, wyciągów, usuwania danych chronionych prawem, itp., Uzyskanie dostępu do informacji publicznej mającej charakter...

II SAB/Po 70/14 - Wyrok WSA w Poznaniu z 2014-11-05

oraz art. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 06 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1198 ze zm...
nie może być zobowiązana do udzielenia informacji w zakresie objętym wnioskiem., Następnie Rady Izby Komorniczej podniosła, że przepisy ustawy o dostępie do informacji publicznej...

II SAB/Ke 19/12 - Wyrok WSA w Kielcach z 2012-06-28

obowiązkiem zachowania tajemnicy służbowej to art. 5 ustawy z dnia 6.09.2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001r. nr 112 poz. 1198 ze zm.) wskazuje ograniczenia...
jakim podlega dostęp do informacji publicznej. Z treści ust. 2 zdanie 2 tego przepisu wynika, że ograniczenia takie nie maja zastosowania do informacji o osobach...

I OZ 1859/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-20

, w trybie ustawy z dnia 6 września 2001 r., o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 nr 112 poz. 1198)., Skarżący zaznaczył, że jego skarga wpłynęła do Komornika...
na gruncie art. 4 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej., Sąd wskazał, że postępowanie o udostępnienie informacji publicznej, które jest trybem szczególnym, zawiera...

VI SA/Wa 356/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2015-12-07

nową w postaci kazusu), co jego zdaniem świadczyć musi o nierównym traktowaniu aplikantów przez organ I instancji. Wskazał ponadto na fakt, iż zgodnie z informacją...
aplikantów w przedmiocie zastosowanej przez organ I instancji punktacji (kryterium oceny) kolokwium. Odnosząc się do zarzutu braku aktywowania dostępu do programu 'Lex...