Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SAB/Lu 43/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-05-20

na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1429 ze zm. dalej powoływanej jako ustawa o dostępie...
udostępnienia dokumentu prywatnego, które podmiot prywatny kieruje do organu administracji publicznej, ponieważ w rozumieniu ustawy o dostępie do informacji publicznej dokumenty...

II SAB/Lu 263/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-09-18

Sądu Rejonowego L. - Z. w L., w przedmiocie udostępnienia informacji publicznej., Skarżący zarzucił naruszenie:, -art. 1 ust 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r o dostępie...
wydanego w sprawie karnej i jego uzasadnienia jako informacji publicznej;, - art. 6 ust 1 pkt 4 lit.a ustawy o dostępie do informacji publicznej w zw z art. 6 ust. 2 tej ustawy...

II SAB/Lu 130/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-10-22

[...] września 2001r . o dostępie do informacji publicznej przy jednoczesnym niewydaniu rozstrzygnięcia w sprawie odmowy udostępnienia informacji publicznej zgodnie z art...
z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Pełnomocnik skarżących podkreśliła, że do chwili sporządzenia skargi skarżący nie otrzymali zarówno żadnych...

II SAB/Lu 138/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-10-18

2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1330, ze zm.; dalej jako: u.d.i.p.). Wobec powyższego informacja objęta wnioskiem Fundacji nie podlega...
udostepnieniu w trybie dostępu do informacji publicznej., Pismem z [...] sierpnia 2018 r. Fundacja wniosła skargę na bezczynność Prezydenta Miasta w sprawie rozpoznania ww...

II SAB/Lu 286/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2014-09-23

. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) zwrócił się do P. D. S.A. w L. o przesłanie w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku kserokopii...
. - M. w piśmie z dnia 26 marca 2014 r. powołując się na art. 17 ust. 1 w zw. z art. 16 ust. 1 i 2 oraz art. 5 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej odmówiła...

II SAB/Lu 41/20 - Wyrok WSA w Lublinie z 2020-06-10

ich udostępnienia., Odpowiadając na skargę Wójt Gminy wniósł o jej oddalenie w całości. Stwierdził, że zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej...
lub odnoszona do innych podmiotów wykonujących funkcje publiczne w zakresie wykonywania przez nie zadań władzy publicznej (zob. M. Jaśkowska, Dostęp do informacji...

II SA/Lu 638/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-10-25

za dostęp do informacji publicznej, nałożenie opłaty za dostęp do informacji publicznej w rażąco wygórowanej kwocie, nie odpowiadającej rzeczywistym, konkretnym poniesionym...
kosztom, co stanowi faktyczne i rażące ograniczenie prawa obywateli do dostępu do informacji publicznej;, 2) naruszenie art. 7 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r...

II SA/Lu 183/22 - Wyrok WSA w Lublinie z 2022-06-09

i art. 15 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 2176, z późń. zm.). Wyjaśnił, że na gruncie ustawy o dostępie...
do informacji publicznej obowiązuje zasada bezpłatnego dostępu do informacji publicznej. Zgodnie z art. 7 ust. 2 tej ustawy, dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny...

II SAB/Lu 502/14 - Wyrok WSA w Lublinie z 2015-04-30

. na podstawie art. 61 Konstytucji RP oraz art. 2 ust.1 w związku z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej, domagał...
jest niemożliwe. Według art. 1 ust. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej jej przepisów nie stosuje się, gdy są nie do pogodzenia z przepisami ustaw szczególnych...

II SAB/Lu 139/18 - Wyrok WSA w Lublinie z 2018-10-17

w zw. z art. 6 ust. 1 pkt 4, art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. 2016 poz. 1764 z późn. zm.) poprzez nieprawidłowe...
w rozumieniu przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej. Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt 4 lit. a i ust. 2 ustawy udostępnieniu podlega informacja publiczna, której dane...
1   Następne >   +2   +5   +10   100