Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OPS 8/13 - Uchwała NSA z 2013-12-09

w tym przepisie nie stosuje się ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.)? podjął następującą uchwałę: Nałożenie...
w tym przepisie nie stosuje się ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.). Rzecznik Praw Obywatelskich, na podstawie art...

I OPS 7/13 - Uchwała NSA z 2013-12-09

publicznej, o którym mowa w art. 10 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. Nr 112, poz. 1198 ze zm.). Naczelny Sąd Administracyjny...
dokumentów stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm...

I OPS 1/05 - Uchwała NSA z 2005-04-11

Przepis art. 4 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198) nie ma zastosowania do spółdzielni...
. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198) nie ma zastosowania do spółdzielni mieszkaniowych. Naczelny Sąd Administracyjny rozpoznając skargę kasacyjną...

II GPS 1/09 - Uchwała NSA z 2009-09-28

Komunikacji Elektronicznej z dnia [...] kwietnia 2007 r. nr [...] w przedmiocie zmiany projektu oferty ramowej określającej ramowe warunki umów o dostępie do lokalnej...
pętli abonenckiej i związanych z nim udogodnień w zakresie dostępu pełnego i współdzielonego zagadnienia prawnego przekazanego na podstawie art. 187 § 1 ustawy z dnia 30...

I OPS 13/09 - Uchwała NSA z 2010-05-20

września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), która przyznaje kompetencje do orzekania o odmowie udostępnienia informacji...
Sądu Najwyższego w sprawach o udzielenie informacji publicznej, czy też Głównego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz Głównego Inspektora Pracy., V. Organy...

I OPS 14/13 - Uchwała NSA z 2014-06-26

opłaty za dostęp do informacji publicznej na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 ze zm...
: 'Czy zatwierdzenie organizacji ruchu na drodze publicznej na podstawie art. 10 ust. 4-6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2012 r., poz. 1137...

I OPS 1/18 - Uchwała NSA z 2018-10-08

i jednocześnie nie nałożył na organ administracji publicznej tego rodzaju obowiązku i to pomimo zmian dokonywanych w przepisach kodeksu postępowania administracyjnego...
potrzebnego sprzętu lub dużej ilości dokumentów przewidzianych do kopiowania. Konstytucyjne prawo strony dostępu do akt sprawy należy bowiem, w ocenie Sądu, rozumieć szeroko...

II GPS 1/13 - Uchwała NSA z 2013-03-25

na podstawie ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz. 1198 ze zm.), czy organ działający w sytuacji przewidzianej w art.138 § 4...
jako samorządu zawodowego reprezentującego osoby wykonujące zawód zaufania publicznego nie oznacza, że organy państwa, w tym zwłaszcza Minister Sprawiedliwości nie może być w drodze...

I OPS 10/13 - Uchwała NSA z 2014-05-12

, który w niektórych przypadkach występuje w roli organu administracji publicznej (np. w sprawach z zakresu dostępu do informacji publicznej), od działalności orzeczniczej sądu. W ocenie...
informacji drogą elektroniczną, w tym dokumentów elektronicznych, pomiędzy podmiotami publicznymi a podmiotami niebędącymi podmiotami publicznymi wprowadzono ustawą z dnia...

I OPS 1/12 - Uchwała NSA z 2012-04-17

się jedynie wówczas, gdy sąd uchyli lub stwierdzi nieważność decyzji organów orzekających na podstawie ustawy o dostępie do informacji niejawnych. Podobny pogląd wyraził WSA...
i sprawiedliwej procedury, mogą mieć miejsce tylko wtedy, kiedy jest to konieczne dla realizacji interesu publicznego, jakim jest ochrona informacji niejawnych (por. B...
1   Następne >   3