Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Agencja Mienia Wojskowego X

III OSK 454/21 - Wyrok NSA z 2021-11-09

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 2016.207) - dalej jako ustawa o zakwaterowaniu. Zgodnie z tym przepisem żołnierzowi zawodowemu nie przysługuje prawo do zakwaterowania...
zawodowego lub jej małżonka, które miało miejsce kiedykolwiek wcześniej. Jednocześnie nie ma znaczenia, czy obecny małżonek był nim, kiedy skorzystał z bonifikaty...

III OSK 403/21 - Wyrok NSA z 2021-09-28

oraz postępowania w przypadku śmierci żołnierza zawodowego, nie zaś emeryta wojskowego, którym S. R. był od 2003 r. Organ podał, że od 1 lipca 2004 r., kiedy weszła w życie...
lokalem z zasobu WAM na rzecz osoby niebędącej żołnierzem zawodowym, jedynie w trybie przepisów cywilnoprawnych tj. poprzez zawarcie umowy najmu. Możliwość wynajęcia...

III OSK 418/21 - Wyrok NSA z 2021-11-09

., W uzasadnieniu skarżący wskazał, że 'prawo do zakwaterowania' ma charakter stały, co oznacza, że ma trwać przez cały okres pełnienia służby przez żołnierza zawodowego...
. Natomiast w momencie, gdy żadna z form zakwaterowania nie jest świadczona żołnierzowi zawodowemu, to organ nie wykonuje swoich ustawowych obowiązków. Skarżący zaznaczył...

III OSK 775/21 - Wyrok NSA z 2021-12-07

zawodowemu świadczenia mieszkaniowego było usprawnienie procesu odzyskiwania środków publicznych. Z punktu widzenia porządku prawnego za stosowaniem nowego prawa do stanów...
do świadczenia przysługującego jedynie żołnierzom zawodowym pełniącym tę służbę w Polsce. W licznych orzeczeniach sądy administracyjne stwierdzały, że świadczenie mieszkaniowe...

III OSK 1185/21 - Wyrok NSA z 2022-01-20

, że powyższy lokal jest przeznaczony na zakwaterowanie żołnierza zawodowego i został ujęty w wykazie kwater. Kwatera ta o strukturze dwupokojowej z kuchnią o powierzchni...
użytkowej 33,62 m2, w tym powierzchni użytkowej podstawowej 21,48 m2, została przydzielona skarżącemu, pełniącemu zawodową służbę wojskową jako służbę kontraktową, na podstawie...