Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska X

II OSK 426/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-04

Skarga kasacyjna na postanowienie Regionalnego Dyrektora Środowiska w Krakowie w przedmiocie odmowy uzgodnienia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

II OSK 197/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-12

Skarga kasacyjna na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie odmowy uzgodnienia projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego

IV SA/Wr 97/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-03-13

Sprawa ze skargi A. S. na czynności Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we W. w przedmiocie ustalenia wysokości czynszu

II SA/Wr 790/12 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-10-17

Wniosek o przyznanie nieopłaconych w całości kosztów pomocy prawnej w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we W. w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Wr 502/13 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-10-07

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we W. w przedmiocie odmowy wznowienia postepowania

II OSK 332/10 - Postanowienie NSA z 2010-03-03

Skarga kasacyjna na postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie w przedmiocie uzgodnienia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia

II SAB/Gl 2/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-05-30

Sprawa ze skargi na bezczynność [...] Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w K. w przedmiocie niewydania decyzji w sprawie naruszenia warunków korzystania ze środowiska

II OW 13/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-30

Wniosek w przedmiocie wskazania organu właściwego w sprawie wydania decyzji nakazującej likwidację (rozbiórkę) urządzenia wodnego

II OW 179/13 - Postanowienie NSA z 2014-04-08

Wniosek Wójta Gminy [...] w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa obwodu utrzymania [...]

II SA/Wr 692/14 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2014-11-28

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej we W. w przedmiocie odmowy cofnięcia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód rowu leśnego dla potrzeb dwóch istniejących zbiorników przepływowych małej retencji
1   Następne >   +2   +5   +10   27