Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Rada Powiatu X

IV SA/Wa 1005/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-27

świadczenie pielęgnacyjne w wysokości (...) zł, jedna z córek - (...) zł (zasiłek pielęgnacyjny i zasiłek stały), zaś druga córka uzyskuje dochód w wysokości (...) zł z tytułu...

I OSK 503/08 - Wyrok NSA z 2008-10-17

ale z świadczonymi usługami, co oznacza ogólną dostępność dla wszystkich ubezpieczonych oraz innych uprawnionych do świadczeń, a także charakter i wachlarz świadczonych usług...
statutową, tj. świadczenie usług zdrowotnych., Wojewoda Pomorski wniósł o oddalenie skargi kasacyjnej., Naczelny Sąd Administracyjny zważył, co następuje:, Skarga kasacyjna...

III SA/Kr 1207/11 - Wyrok WSA w Krakowie z 2012-06-19

Lecznictwa i Diagnostyki, Dział Pielęgnacyjny, Dział Logistyki, Niezależni Specjaliści). Zdaniem Wojewody, schemat organizacyjny obrazujący strukturę organizacyjną zakładu...
udzielanych świadczeń wewnętrznych struktur poszczególnych zakładów opieki zdrowotnej powoduje, że ustawa nie może tej materii normować jednolicie. Z powodu dużego...

III SA/Kr 844/13 - Wyrok WSA w Krakowie z 2013-11-14

Organizacyjno-Kadrowy, Dział Finansowy, Dział Lecznictwa i Diagnostyki, Dział Pielęgnacyjny, Dział Logistyki, Niezależni Specjaliści). Zdaniem Wojewody, schemat...
. Zróżnicowanie ze względu na wielkość lub rodzaj udzielanych świadczeń wewnętrznych struktur poszczególnych zakładów opieki zdrowotnej powoduje, że ustawa...

IV SAB/Gl 33/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-01-08

Powiatowego w dniach [...] nie wykazała żadnych uchybień w kwestii pobierania odpłatności za leki, dodatku pielęgnacyjnego i wyżywienia pensjonariuszy rzeczonej placówki...
'., Zdaniem Sądu użycie takich sformułowań świadczy o tym, iż przedmiotem pisma z dnia [...] jest skarga w trybie wnioskowo-skargowym uregulowanym w Dziale VIII K.p.a....

II OSK 501/13 - Wyrok NSA z 2013-06-06

Organizacyjno-Kadrowy, Dział Finansowy, Dział Lecznictwa i Diagnostyki, Dział Pielęgnacyjny, Dział Logistyki, Niezależni Specjaliści). Zdaniem Wojewody, schemat organizacyjny...
udzielających świadczeń zdrowotnych. Z przepisów ustawy o zakładach opieki zdrowotnej (art. 36) wynika, że każde działanie, które ma prowadzić do utworzenia, przekształcenia...