Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego X

II SA/Wa 310/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-09

. Wyjaśnił, że na łączny dochód gospodarstwa domowego w wysokości 4.073,88 zł składa się również świadczenie pielęgnacyjne, które otrzymuje jego matka w kwocie 1.300 zł...

II SA/Wa 2032/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2020-02-14

z rodziców pobiera świadczenie pielęgnacyjne z tytułu rezygnacji z zatrudnienia w celu sprawowania osobistej opieki, a drugi rodzic pobiera emeryturę. Skarżący...
spowodowaną w szczególności całkowitą i nieodwracalną niezdolnością kredytobiorcy do podjęcia działalności gospodarczej, wykonywania pracy lub świadczenia usług...

II SA/Wa 517/13 - Wyrok WSA w Warszawie z 2013-08-29

z [...], jest pod opieką Poradni [...] oraz Poradni [...] w M. Ojciec jest zaliczany do trzeciej grupy inwalidów z ogólnego stanu zdrowia, otrzymuje świadczenie rentowe, które stanowi jedyne...
i członków jego rodziny, w której spełnione są przesłanki uzasadniające korzystanie ze świadczeń z systemu pomocy społecznej, albo trudną sytuację materialną wynikającą...