Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Minister Edukacji i Nauki X

II SA/Bd 373/09 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2009-09-23

o sygn. II SA/Bd 373/09 w ten sposób, że w miejsce słowa w przedmiocie 'świadczenia pielęgnacyjnego' wpisać słowa w przedmiocie 'przeniesienia na studia stacjonarne...
., W sentencji tegoż wyroku, w wyniku omyłki pisarskiej, mylnie oznaczono przedmiot niniejszego postępowania - świadczenie pielęgnacyjne, zamiast prawidłowo - przeniesienia...

II SA/Bd 373/09 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2009-08-19

na decyzję Prorektora do Spraw Studenckich Uniwersytetu [...] w [...] z dnia [...] listopada 2008r. brak numeru w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego 1. uchyla zaskarżoną...

II SA/Ol 52/14 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2014-01-30

z pomocy społecznej (rodzinnych, pielęgnacyjnych, z tytułu kształcenia i rehabilitacji), świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz dodatku mieszkaniowego. Łączna kwota, tj...