Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Sz 1143/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-04-22

- administracyjne tj. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie jest zagadnieniem wstępnym, o którym mowa w niniejszym przepisie., W uzasadnieniu złożonego...
albo inne jeszcze okoliczności mające znaczenie prawne. Ponadto Podatnicy wskazali, że z zagadnieniem wstępnym, zwanym też kwestią wstępną lub prejudycjalną, mamy do czynienia...

I SA/Sz 1142/14 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2015-04-22

Administracyjnego w Warszawie jest zagadnieniem wstępnym, o którym mowa w niniejszym przepisie., W uzasadnieniu złożonego zażalenia Podatnik wskazał, że dokonana...
. Ponadto Podatnik wskazał, że z zagadnieniem wstępnym, zwanym też kwestią wstępną lub prejudycjalną, mamy do czynienia jedynie wówczas, gdy rozstrzygnięcie sprawy podatkowej...

I SA/Sz 290/20 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2020-09-24

O.p., wskazując przede wszystkim na znaczenie określenia 'zagadnienie wstępne' i akcentując bezpośredni związek pomiędzy rozstrzygnięciem sprawy, będącej przedmiotem...
postępowania administracyjnego, a zagadnieniem wstępnym. W ocenie tego organu, samo stwierdzenie, że wynik innego postępowania toczonego przez inny organ lub sąd może mieć...

II SA/Sz 508/08 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-03-26

uchwały., Organ uznał, iż wszczęcie przez wnioskodawczynię postępowania w przedmiocie uchylenia zapisu planu miejscowego nie jest zagadnieniem wstępnym, o którym mowa w art.97...
, że oprócz ustalenia że postępowanie jest w toku i że zagadnienie wstępne nie zostało jeszcze rozstrzygnięte, organ jest zobowiązany ustalić związek przyczynowy pomiędzy...

II SA/Sz 1344/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-02-16

stwierdzenie, iż w niniejszej sprawie wystąpiło zagadnienie wstępne i zawieszenie na tej podstawie postępowania podczas, gdy prawidłowa analiza okoliczności faktycznych...
organu, jak i skarżących, że przez 'zagadnienie wstępne' w postępowaniu administracyjnym należy rozumieć sytuację, w której wydanie orzeczenia merytorycznego w sprawie...

I SA/Sz 332/12 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-07-04

Skarbowej w S. pojęcia 'zagadnienia wstępnego'. W ocenie Skarżącej, z zagadnieniem wstępnym mamy do czynienia w sytuacji, w której wydane orzeczenie merytoryczne...
gospodarczej i określenie wysokości straty poniesionej w ramach tej działalności jest zagadnieniem wstępnym i wymagającym uprzedniego odrębnego rozstrzygnięcia. Dlatego...

I SA/Sz 358/18 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2019-02-06

lub inny organ. Z zagadnieniem wstępnym, zwanym też kwestią wstępną lub prejudycjalną, mamy do czynienia jedynie wówczas, gdy rozstrzygnięcie sprawy podatkowej uwarunkowane...
dokonane przez wskazany w przepisie inny organ lub sąd., Organ odwoławczy zauważył dalej, że zagadnienie wstępne wiąże się z wystąpieniem przeszkody uniemożliwiającej...

II SA/Sz 711/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2011-10-06

przez organ, iż badanie przez Trybunał Konstytucyjny konstytucyjności przepisu ustawy jest zagadnieniem wstępnym, od którego zależy rozstrzygnięcie sprawy o wygaszenie trwałego...
2007 r., sygn. akt II GSK 407/06 bowiem zagadnienie wstępne musi mieć charakter konkretny, nie zaś abstrakcyjny. Zawieszanie postępowań administracyjnych z powodu...

II SA/Sz 1143/11 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2012-01-05

, co do zgodności aktu z Konstytucją w innej sprawie, niż tej w związku z którą pytanie prawne zostało skierowane, nie jest zagadnieniem wstępnym w rozumieniu art. 201 §...
, o której mowa w art. 201 § 1 pkt 2 O.p. W dalszej części pełnomocnik wskazał, że stanowisko TSUE uznać należy za prejudycjalne zagadnienie wstępne, którego rozstrzygnięcie...

I SA/Sz 260/17 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2017-05-24

w zakresie określenia Skarżącemu zobowiązania z tytułu podatku od towarów i usług za poszczególne miesiące [...] roku stanowi zagadnienie wstępne, w rozumieniu art. 210...
, w pełni podziela pogląd wyrażony w wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia [...] o sygn. akt II GSK 34/16, zgodnie z którym zagadnienie wstępne to pewna kwestia...
1   Następne >   +2   +5   +10   100