Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Bk 1061/00 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2000-12-19

w prowadzonym procesie sądowym stanowić będzie zagadnienie wstępne, od którego zależy rozstrzygnięcie organu architektoniczno-budowlanego. Zaniechanie zawieszenia...
Mieszkaniowej, dającej inwestorowi prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane, stanowi dla organu architektoniczno-budowlanego zagadnienie wstępne przy rozstrzyganiu...

SA/Bk 303/00 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2000-09-07

, że rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd. Zagadnienie wstępne czyli kwestia...
między zagadnieniem wstępnym a rozpatrzeniem danej sprawy wymaga ustalenia i wskazania związku przyczynowego pomiędzy nimi. W razie gdy związek przyczynowy nie występuje...

SA/Bk 597/02 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2002-10-24

jego inwestycję przez służby ochrony przyrody było dla niniejszego postępowania przed NSA zagadnieniem wstępnym, tak jak w postępowaniu administracyjnym dla organu architektoniczno...
-budowlanego rozpatrującego wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego, zagadnieniem wstępnym była kwestia wyczerpania toku instancji przed organem uzgadniającym...

SA/Bk 977/97 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2000-02-02

po bezskutecznym wezwaniu strony organy podatkowe mogły rozstrzygnąć zagadnienie wstępne we własnym zakresie. Nie zachowując powyższej procedury organy podatkowe rozstrzygnęły...
zagadnienie wstępne prawa pracy nie własnym zakresie, zastępując sąd pracy. Podniesiono też, że powołane przez organy podatkowe orzecznictwo Sądu Najwyższego dotyczy...

SA/Bk 1282/96 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1997-10-01

administracji państwowej zawiesza postępowanie, gdy rozpatrzenie sprawy i wydanie decyzji zależy od uprzedniego rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez organ lub sąd...

SA/Bk 35/95 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1995-08-03

, należało zawiesić postępowanie, organ podatkowy winien był wezwać stronę do wystąpienia o rozstrzygnięcie zagadnienia wstępnego. Dolicza się do terminu przedawnienia...

SA/Bk 1042/00 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2000-12-19

robót budowlanych przed uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, po czym po ostatecznym rozstrzygnięciu zagadnienia wstępnego przez organy nadzoru budowlanego...

SA/Bk 445/00 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2000-09-05

podatku VAT, Izba Skarbowa zawiesiła do czasu rozstrzygnięcia przez Prokuratora Rejonowego zagadnienia wstępnego dotyczącego fałszowania podpisów podatniczki na deklaracjach...

SA/Bk 855/02 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 2002-10-04

w tym przypadku zagadnienie wstępne wymagające szczegółowego wyjaśnienia. Wykonanie robót budowlanych polegających na adaptacji wiaty na altanę ogrodową nie jest tożsame...

SA/Bk 1876/97 - Wyrok NSA oz. w Białymstoku z 1998-06-17

złożenia zeznania wstępnego,, 3/ w przypadku uchylenia, zmiany lub stwierdzenia nieważności decyzji - datę dokonania zapłaty., 3. Jeżeli zwrot nadpłaty nie nastąpił...
podatkowych regulujące zagadnienie zwrotu nadpłaconych i nienależnie uiszczonych podatków /nadpłaty/ w okresie od 1991 r. do dnia orzekania tj. 18.08.1997 r. uległy dość...