Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Gd 582/06 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-03-13

meldunkowych - kartotekach prowadzonych przez właściwe organy, ewentualnie osoby te nie były zameldowane pod wskazanymi adresami, a nadto, iż część nabywców tego towaru w ogóle...
i stawek podatkowych, a także zasad przyznawania ulg i umorzeń oraz kategorii podmiotów zwolnionych od podatków następuje w drodze ustawy. Słusznie wskazuje zatem skarżąca...

I GSK 438/16 - Wyrok NSA z 2018-05-24

z ulgi lub zwolnienia w zakresie podatku akcyzowego i wiąże się z koniecznością zapłaty podatku według stawki przewidzianej dla oleju napędowego. Niespełnienie powyższego...
kłamstwa kwalifikowane nie skutkowałoby utratą prawa do skorzystania z ulg podatkowych, zaś odebranie oświadczeń niepełnych - już tak. Naruszałoby to konstytucyjna zasadę...

I SA/Wr 309/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-06-09

.) oraz przepisy rozporządzenia Ministra Finansów powołanego wyżej nakładają na podatnika obowiązek udowodnienia, że spełnia on warunki uprawniające do ulg. Spełnienie warunków...
prowadzących ewidencje meldunkowe, wizje lokalne pracowników organu pod wskazanymi w oświadczeniach adresami i sporządzone na ich podstawie notatki służbowe, złożone...

I SA/Lu 953/15 - Wyrok WSA w Lublinie z 2017-03-29

osobowych ze zbiorów meldunkowych celem potwierdzenia adresów zamieszkania nabywców oleju opałowego wskazanych w złożonych oświadczeniach. Błędnie podane adresy...
zameldowania, ale i adres zamieszkania, ponieważ w przypadkach kiedy dane osobowe/adresowe nie znalazły potwierdzenia w Bazie PESEL MSW ani też w zbiorach meldunkowych...

III SA/Gl 527/12 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-07-16

pierwszej instancji otrzymał negatywne informacje o adresach zamieszczonych na przedmiotowych oświadczeniach (osoby nie figurowały w zbiorze meldunkowym, pod adresem...
) poprzez:, - niezbadanie wszystkich istotnych okoliczności faktycznych sprawy i niepodjęcie, poza weryfikacją danych personalno - meldunkowych osób dokonujących zakupu...

I SA/Ke 113/11 - Wyrok WSA w Kielcach z 2011-03-31

danych ze zbiorów meldunkowych, zbiorów PESEL, ewidencji wydanych i utraconych dowodów osobistych do właściwych miejscowo jednostek. W wyniku sprawdzenia danych...
adresowych nabywców oleju opałowego w zbiorach meldunkowych właściwych urzędów miast i gmin ustalono, iż nie potwierdzono adresów z imieniem i nazwiskiem 84 odbiorców oleju...

III SA/Gl 888/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-04-04

nie znajduje potwierdzenia w stanie faktycznym., Zaakcentował także, że w rozpatrywanej sprawie podatniczka sprzedając olej opałowy korzystała w istocie z ulgi podatkowej...
polegającej, co do zasady, na stosowaniu stawki obniżonej. Tymczasem zwolnienia i ulgi podatkowe należy interpretować ściśle, przepisy dotyczące zwolnień podatkowych...

III SA/Gl 880/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-03-26

nie znajduje potwierdzenia w stanie faktycznym., Zaakcentował także, że w rozpatrywanej sprawie podatniczka sprzedając olej opałowy korzystała w istocie z ulgi podatkowej...
polegającej, co do zasady, na stosowaniu stawki obniżonej. Tymczasem zwolnienia i ulgi podatkowe należy interpretować ściśle, przepisy dotyczące zwolnień podatkowych...

III SA/Gl 881/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-03-26

w istocie z ulgi podatkowej polegającej, co do zasady, na stosowaniu stawki obniżonej. Tymczasem zwolnienia i ulgi podatkowe należy interpretować ściśle, przepisy dotyczące...
i utrwalonym już poglądem, że przepisy dotyczące wszelkiego rodzaju ulg i zwolnień podatkowych, jako odstępstwo od zasady powszechności opodatkowania, powinny być interpretowane...

III SA/Gl 882/11 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2012-03-26

faktycznym., Zaakcentował także, że w rozpatrywanej sprawie podatniczka sprzedając olej opałowy korzystała w istocie z ulgi podatkowej polegającej, co do zasady, na stosowaniu...
stawki obniżonej. Tymczasem zwolnienia i ulgi podatkowe należy interpretować ściśle, przepisy dotyczące zwolnień podatkowych nie mogą być przedmiotem wykładni rozszerzającej...
1   Następne >   +2   +5   +10   13