Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Gd 84/18 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2018-06-14

rejestrze danych faktycznych o rzeczywistym zamieszkiwaniu i przebywaniu osób pod danym adresem. Rejestracja meldunkowa nie jest źródłem jakichkolwiek praw majątkowych...
odwoławczy podtrzymał stanowisko wyrażone w decyzji przez organ I instancji, wskazując, że organ meldunkowy nie rejestruje uprawnień do lokalu osób występujących...

III SA/Łd 295/16 - Wyrok WSA w Łodzi z 2016-07-13

lokalu przez A. H. potwierdzają przeprowadzone przez organ czynności, w tym kontrole meldunkowe oraz zeznania świadków. Tym samym w ocenie organu w sprawie spełnione...
podkreślił, że obowiązujące przepisy meldunkowe mają wyłącznie charakter rejestracyjny i służą wyłącznie odzwierciedleniu stanu faktycznego, tj. potwierdzeniu rzeczywistego...

II SA/Bd 669/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-10-22

ewidencyjnych, jak również na linię orzeczniczą sądów administracyjnych, zgodnie z którą przy realizacji obowiązku meldunkowego istotne jest jedynie 'przebywanie...
, a budynkiem mieszkalnym., Wojewoda wyjaśnił dodatkowo, że zameldowana, występując do organu meldunkowego z wnioskiem o zameldowanie na pobyt stały w dniu [...] listopada...

II SA/Bd 665/19 - Wyrok WSA w Bydgoszczy z 2019-10-15

, gdzie od wielu lat realizowała obowiązek meldunkowy zameldowania na pobyt czasowy. Wnioskodawczyni wskazała ponadto, że nie została z nią zawarta umowa najmu przedmiotowego...
. ([...])., Mając powyższe na uwadze oraz poczynione ustalenia, organ I instancji podniósł, iż obowiązek meldunkowy wynikający z ustawy ewidencyjnej winien być odzwierciedleniem...

III SA/Gd 186/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-06-18

przesłankę meldunkową wynikającą z ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych tzn. należy faktycznie zamieszkiwać w lokalu (art.10 ust.1 )., W ocenie organu...
, która zamieszkała w danym lokalu z zamiarem pobytu powinna być w nim zameldowana, a obowiązkiem organu meldunkowego jest zarejestrowanie tego pobytu na podstawie druku meldunkowego...

II SA/Sz 48/04 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-05-13

wyjątkowymi o których wystąpieniu ostatecznie decyduje właściwy organ meldunkowy gminy (art. 8 ust. 2 w/w ustawy). Zatem nawet w sytuacji zachowania, jako warunku do ulgi...
, który podniósł zarzut niekonstytucyjności ulg przyznanych niektórym mieszkańcom strefy płatnego parkowania we wcześniejszym zarządzeniu Prezydenta Miasta dotyczącym opłat...

III SA/Gd 908/13 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-02-06

wyjaśnić należy w pierwszej kolejności, że obowiązek meldunkowy polega między innymi na zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego (art. 4 pkt1 ww. ustawy). W myśl...
kiedy skarżący sprzeciwiają się zameldowaniu uczestnika postępowania w spornym budynku, organ nie może w trybie uproszczonej procedury meldunkowej dokonać zameldowania poprzez...

IV SA/Wr 596/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2013-01-10

we W. po zastosowaniu maksymalnych ulg na podstawie ustawy z dnia 8 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego 'Polskie Koleje...
z zastosowaniem ulg wynikających z ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego 'Polskie Koleje Państwowe';, 4) naruszenie art. 7 i 77...

IV SA/Wr 761/11 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2012-06-25

ponoszenia wynikającego z art. 84 ustawy zasadniczej. Dlatego też tego rodzaju ulgi mogą być stosowane wyłącznie w sytuacjach szczególnych, gdy istnieją uzasadnione powody...

II OSK 877/13 - Wyrok NSA z 2014-10-22

, który został przez nią wykupiony z zastosowaniem ulg wynikających z ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego 'Polskie Koleje Państwowe...
życiowego do lokalu mieszkalnego, który został przez nią wykupiony z zastosowaniem ulg wynikających z ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji...
1   Następne >   2