Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zameldowania na pobyt stały
Sentencja

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Alina Dominiak, Sędziowie Sędzia WSA Krzysztof Przasnyski, Sędzia WSA Felicja Kajut (spr.), Protokolant Asystent sędziego Krzysztof Pobojewski, po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 czerwca 2018 r. sprawy ze skargi M. P. na decyzję Wojewody [...] z dnia 1 grudnia 2017 r. nr [...] w przedmiocie zameldowania na pobyt stały oddala skargę.

Inne orzeczenia o symbolu:
6050 Obowiązek meldunkowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Ewidencja ludności
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda
Uzasadnienie strona 1/6

Decyzją z dnia 9 października 2017 r. nr [...] Prezydent Miasta G. na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności orzekł o zameldowaniu S. B. na pobyt stały w lokalu przy ul. [...] 11A/21 w G. z dniem 22 marca 2017 r.

W uzasadnieniu decyzji organ I instancji wskazał, że ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego wynika, iż S. B. pozostaje w wyraźnym konflikcie ze współwłaścicielką mieszkania przy ul. [...] 11A/21 w G. M. P.-B.. Twierdzi ona, że S. B. zamieszkuje w powyższym lokalu bez tytułu prawnego, od 30 lat mieszkał w Kanadzie, a do Polski przyjechał w związku z ciężką chorobą swojego brata, a jej małżonka K. B.. S. B. wymienił zamki w drzwiach do przedmiotowego lokalu, wobec czego M. P.-B. ma utrudniony dostęp do lokalu, w związku z czym wniosła do sądu powszechnego pozew o przywrócenie naruszonego posiadania oraz wyraziła sprzeciw wobec zameldowania S. B. we wskazanym lokalu. S. B. powołuje się z kolei na testament notarialny, w myśl którego K. B. powołał go do całości spadku po sobie, jednak sprawa o stwierdzenie nabycia spadku nie została jeszcze zakończona.

Organ ustalił, że S. B. zamieszkuje na stałe w lokalu nr 21 przy ul. [...] 11A, opłaca czynsz oraz opłaty za media. Organ wyjaśnił, że nie jest uprawniony do rozstrzygania w sprawach rodzinnych, mieszkaniowych, czy też majątkowych, a spory te należą do jurysdykcji sądu powszechnego. Zameldowanie zaś nie jest zależne od prawa do lokalu ani też od zgody właściciela lokalu na zameldowanie. Celem ewidencji ludności jest jedynie odzwierciedlenie przez właściwe organy w stosownym rejestrze danych faktycznych o rzeczywistym zamieszkiwaniu i przebywaniu osób pod danym adresem. Rejestracja meldunkowa nie jest źródłem jakichkolwiek praw majątkowych w tym do własności lokalu, w którym zostało dokonane zameldowanie. Dlatego też podstawę do zameldowania powinno stanowień ustalenie, czy osoba zgłaszająca przebywa pod danym adresem. Jeżeli zatem S. B. mieszka w lokalu przy ul. [...] 11A/21 w G., co potwierdzają zeznania świadków oraz oględziny lokalu, to zasadne jest jego zameldowanie. Natomiast niewyrażenie zgody przez właściciela nieruchomości na zameldowanie ma tylko takie znaczenie, że organ w takiej sytuacji z reguły nie dokonuje zameldowania poprzez podjęcie czynności materialno-technicznej, ale poprzez wydanie stosownej decyzji administracyjnej.

Odwołanie od przedmiotowej decyzji wniosła za pośrednictwem pełnomocnika M. P.-B. zarzucając jej:

1. naruszenie prawa procesowego - a w szczególności zasad określonych art. 7 i art. 9 Kodeksu postępowania administracyjnego przez błędne ustalenia faktyczne i nie wyjaśnienie wszystkich istotnych okoliczności sprawy,

2. naruszenie prawa materialnego - art. 25 ustawy o ewidencji ludności poprzez przyjęcie, że spełnione zostały warunki zameldowania S. B. tj. że zamieszkuje on w określonej miejscowości (G.) pod oznaczonym adresem (przy ulicy [...] 11A/21) z zamiarem stałego przebywania.

W związku z powyższym, wniosła o:

Strona 1/6
Inne orzeczenia o symbolu:
6050 Obowiązek meldunkowy
Inne orzeczenia z hasłem:
Ewidencja ludności
Inne orzeczenia sądu:
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku
Inne orzeczenia ze skargą na:
Wojewoda