Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wr 861/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-08-25

stanowiącego współwłasność małżeńską do skorzystania z 'ulgi meldunkowej' wystarczy, aby tylko jeden z małżonków był zameldowany w tym lokalu na pobyt stały przez okres nie krótszy...
niż 12 miesięcy przed datą zbycia i czy w związku z tym wnioskodawcy przysługuje prawo do skorzystania, z 'ulgi meldunkowej', 2) czy 'ulga meldunkowa' powinna dotyczyć...

I SA/Wr 441/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-07-21

podatkowego., Organ pierwszej instancji wyjaśnił, że strona nie jest uprawniona do skorzystania z ulgi meldunkowej, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 ustawy z dnia...
instancji, zarzucając naruszenie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczących ulgi meldunkowej, art. 121 § 1 Ordynacji podatkowej oraz art. 75...

I SA/Wr 469/12 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-06-12

, czy:, 1/ czy zwolnienie przedmiotowe o jakim mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 lit. b) u.p.d.o.f. (tzw. 'ulga meldunkowa') obejmuje zarówno lokal, jak i grunt z tym lokalem...
związany?;, 2/ w przypadku przyjęcia, że ulga meldunkowa nie obejmuje gruntu związanego z lokalem - jak wyliczyć podstawę opodatkowania w części przypadającej na grunt...

I SA/Wr 1483/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-03-22

w kancelarii notarialnej była przekonana, iż korzysta ze zwolnienia podatkowego w ramach tzw. ulgi meldunkowej. Dopiero po otrzymaniu od organu podatkowego wezwania do złożenia...
deklaracji PIT-38 za 2010 r. i wykazania do opodatkowania dochodu ze sprzedaży darowanej nieruchomości, dowiedziała się, że skorzystanie z ulgi meldunkowej wiązało...

I SA/Wr 269/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-07-14

., a także nie złożył w ustawowym terminie oświadczenia o skorzystaniu z tzw. ulgi meldunkowej. W związku z tym został wezwany do przedłożenia stosownych dokumentów...
. W odpowiedzi podatnik złożył pismo wraz z kopią oświadczenia z dnia [...] lipca 2008 r. o zamiarze skorzystania z ulgi meldunkowej, przy czym organ I instancji zaznaczył...

I SA/Wr 294/21 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2021-10-21

meldunkowej (zakup mieszkania w latach 2007-2008, sprzedaż przed upływem 5 lat, zameldowanie w sprzedawanym mieszkaniu przez okres co najmniej 12 miesięcy), ulga...
o spełnieniu warunków do skorzystania z ulgi meldunkowej. Podatnicy składając deklarację PIT-36 za 2011 r. wykazali, że kwota podatku z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw...

I SA/Wr 668/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2011-07-06

indywidualną Ministra Finansów z dnia [...] nr [...] w przedmiocie ulgi meldunkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych I. uchyla zaskarżoną interpretację; II. zasądza...
zwrócił się o udzielenie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z zakresu ulgi meldunkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych. Strona wskazała...

I SA/Wr 874/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-03-14

z podatku, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 126 u.p.d.f. (tzw. ulga meldunkowa). Ustalenia te znalazły wyraz w decyzji z 6 kwietnia 2018 r., którą określono Stronie...
podatkowy nie zastosował przepisów o uldze meldunkowej mimo, że spełniła warunki do tej ulgi. W sprzedanym lokalu mieszkalnym była zameldowana przez okres 4,5...

I SA/Wr 1878/15 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2016-04-06

I instancji skarżący poinformował, że uzyskany przez niego przychód korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych, z uwagi na ulgę meldunkową. Z kolei...
na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 126 (ulgi meldunkowej), poprzez wydanie decyzji wymiarowej w sytuacji gdy nie było ku temu podstaw prawnych, albowiem skarżący złożył wymagane...

I SA/Wr 2214/14 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2015-01-15

z zapłaty podatku z uwagi na korzystanie z ulgi meldunkowej. Wskazała również, że po sprzedaży lokalu mieszkalnego wraz z mężem zgłosiła się ponownie do US, uzyskując...
pisemnego oświadczenia o korzystaniu z ulgi meldunkowej., Decyzją z dnia 25 kwietnia 2014 r. nr [...] organ pierwszej instancji określił stronie zobowiązanie w podatku...
1   Następne >   +2   +5   11