Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA/Gd 754/99 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1999-11-19

wydatkowanych na ten cel, a stanowiących uprzednio uzyskany przychód z tytułu sprzedaży nieruchomości /art. 21 ust. 1 pkt 32 lit. 'a' i art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 26...
zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu sprzedaży nieruchomości. Zaskarżoną decyzją z dnia 26 lutego 1999 r. nr (...) Izba Skarbowa w (...) utrzymała w mocy decyzję...

I SA/Gd 372/97 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1999-01-20

Sprzedaż nieruchomości nabytej uprzednio w trybie art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu nieruchomości /Dz.U. 1991 nr 30...
. nieruchomości O., W odwołaniu od powyższej decyzji strona wywodzi, iż ww. podatek uiściła nienależnie. Będącą przedmiotem sprzedaży nieruchomość nabyła od Instytutu...

I SA/Gd 2219/00 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2003-10-01

i Roman K. sprzedali nieruchomość położoną w S. Sprzedaż ta miała miejsce przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie...
przedmiotowej nieruchomości., W dniu 20 sierpnia 1998 r. podatnicy złożyli w Urzędzie Skarbowym w C. oświadczenie, iż pieniądze uzyskane ze sprzedaży tej nieruchomości w kwocie...

I SA/Gd 986/96 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1997-11-26

.' /kupującą/ umowy sprzedaży nieruchomości położonej w T., na której Spółdzielnia realizowała budynek wielorodzinny zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego...
cywilnoprawne, których przedmiotem jest sprzedaż nieruchomości na cele uzasadniające jej wywłaszczenie, a także sprzedaż lub zamiana nieruchomości albo prawa wieczystego...

II SA/Gd 474/98 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1999-08-10

pozostawionych za granica na pokrycie ceny sprzedaży nieruchomości lub opłat za użytkowanie wieczyste oraz sposobu ustalania wartości tych nieruchomości /Dz.U. nr 9 poz. 32...
/, jest podstawą do zaliczenia wartości mienia pozostawionego za granicą na pokrycie ceny sprzedaży nieruchomości lub opłat za użytkowanie wieczyste w toku dokonywania...

SA/Gd 1913/94 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1995-09-15

1993 nr 108 poz. 486 ze zm./., Zatem poczynając od 15 dnia od dokonania sprzedaży nieruchomości, od podatku, jako zaległości podatkowej należne są odsetki za zwłokę /art...
przedmiotowym., Przepis art. 28 ust. 2 ustawy stanowi, że podatek od dochodu ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych m.in. w art. 10 ust. 1 pkt 8 lit. 'b' ustala...

SA/Gd 707/94 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1995-03-09

1. Termin płatności podatku dochodowego od dochodu uzyskanego ze sprzedaży nieruchomości, ustanowiony w art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku...
skarżącego nie odniosło skutku., Zdaniem Izby Skarbowej w świetle art. 19 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych przychodem ze sprzedaży nieruchomości i praw...

II SA/Gd 1860/97 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1998-06-23

., Nie kwestionując uprawnień Rady Gminy do swobodnego podejmowania uchwał w zakresie sprzedaży nieruchomości stwierdzić należy, że zmiana tych uchwał bez żadnej racjonalnej...
przyczyny, a w szczególności braku należytego wyjaśnienia problemu, w tym podstaw do uchylenia uchwały o oddaniu nieruchomości do sprzedaży bezprzetargowej, narusza zaufanie...

SA/Gd 1927/94 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 1995-09-29

ust. 1 pkt 32 lit. 'a-c'. Przepis art. 28 ust. 2 ustawy stanowi, że podatek dochodowy ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych m.in. w art. 10 ust. 1 pkt...
podatkowych /t.j. Dz.U. 1993 nr 108 poz. 486/, że zobowiązanie w podatku dochodowym od osób fizycznych od dochodu ze sprzedaży nieruchomości i praw majątkowych określonych...

I SA/Gd 2307/00 - Wyrok NSA oz. w Gdańsku z 2001-08-29

dochodowego od osób fizycznych przychody uzyskane z tytułu sprzedaży całości lub części nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego., Zwolnienie...
z tytułu sprzedaży nieruchomości - oddala skargę. Izba Skarbowa w G., po rozpatrzeniu odwołania M. J. od decyzji Urzędu Skarbowego w P. z dnia 21 grudnia 1998 r., na podstawie...
1   Następne >   +2   +5   10