Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I OSK 2351/15 - Postanowienie NSA z 2015-11-17

o odrzuceniu skargi w sprawie ze skargi W. S. i W. S. na bezczynność Rady Miejskiej we W. w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości postanawia: oddalić skargę...
Miejskiej we W. w przedmiocie podjęcia uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości, Powyższe postanowienie zostało wydane w następujących okolicznościach faktycznych...

P 1/97 - Postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z 1997-10-22

i 3 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 16 stycznia 1992 r. w sprawie określenia szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości i ich części...
trybu sprzedaży nieruchomości i ich części składowych, warunków rozkładania ceny sprzedaży na raty, stawki szacunkowej gruntów oraz trybu przeprowadzania przetargów...

I SA/Op 255/11 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-09-28

Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu z dnia 18 marca 2011 r., nr [...] w przedmiocie określenia podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu umowy sprzedaży nieruchomości...
z dnia 28 października 2010r. określającą K. R. podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 100.950,00 zł z tytułu umowy sprzedaży nieruchomości położonych w N. i G...

I OSK 1511/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-21

, nieruchomości mogą być przedmiotem obrotu. Sprzedaż nieruchomości gruntowej wymaga zawarcia umowy w formie aktu notarialnego (art. 27 zd. 1 u.g.n.) i następuje w drodze...
nieruchomości następuje zawarcie umowy. Zdaniem Sądu pierwszej instancji nie budzi wątpliwości, iż sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność jednostek samorządu...

II SAB/Sz 45/19 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2019-06-21

niejawnym sprawy ze skargi M. J. na bezczynność Burmistrza N. w przedmiocie rozpoznania wniosku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej postanawia: odrzucić skargę. M. J...
. wystąpił do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w S. ze skargą na bezczynność Burmistrza Miasta N. w przedmiocie rozpoznania wniosku w sprawie sprzedaży nieruchomości...

II SA/Gd 43/16 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2016-05-02

ze skargi P. S. w przedmiocie niepodjęcia uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy w trybie bezprzetargowym i skargi...
wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność gminy w trybie bezprzetargowym oraz na postępowanie urzędnika., Skargę wniesiono w następujących...

II SA/Op 246/18 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-06-28

niejawnym sprawy ze skargi J. W. na Burmistrza Prudnika w przedmiocie sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie gminne postanawia odrzucić skargę. Pismem z dnia 20...
). Skarżący zauważył, że przetarg - jego zdaniem - 'był ustawiony', wyżej wymienione prace remontowe wykonano przed sprzedażą nieruchomości, a Wydział Oświaty w Prudniku w latach...

II SAB/Gl 34/05 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2006-02-06

nr [...] i [...] w W. [...]. W uzasadnieniu skarżąca Spółka podała, iż o sprzedaż powyższej nieruchomości zwróciła się w [...] r. Starosta C. wszczął postępowanie, dokonując szereg czynności...
, a następnie zwrócił się do Wojewody [...] o wyrażenie zgody na sprzedaż nieruchomości. Jednakże Wojewoda [...] pismem z dnia [...] r. poinformował Starostę o odmowie wyrażenia...

II SA/Ol 820/13 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2013-11-18

listopada 2013r. skargi T. R. na zarządzenie Wójta Gminy A nr '[...]' z dnia '[...]' w przedmiocie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych postanawia: odrzucić skargę...
nr '[...]'w sprawie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy A, w tym m.in. w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej...

I OSK 785/12 - Postanowienie NSA z 2012-04-13

określenia szczegółowych warunków umów sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych i użytkowych na rzecz ich najemców oraz udziałów w nieruchomości wspólnej lub jej części...
szczegółowych warunków umów sprzedaży lokali i budynków mieszkalnych i użytkowych na rzecz ich najemców oraz udziałów w nieruchomości wspólnej lub jej części. Prokurator...
1   Następne >   +2   +5   +10   100