Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

U 1/90 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1990-10-23

Przepis par. 1 ust. 1 zarządzenia Ministra Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 15 czerwca 1989 r. w sprawie szczegółowego trybu sprzedaży nieruchomości...
przetargu, zwłaszcza że przeznaczenie nieruchomości Państwowego Funduszu Ziemi do sprzedaży w drodze przetargu zależy wyłącznie od uznania organu gminy /art. 9 ust. 1...

U 5/86 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1986-12-31

1985 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu oddawania w użytkowanie wieczyste gruntów i sprzedaży nieruchomości państwowych, kosztów i rozliczeń z tym związanych...
w sprawie szczegółowych zasad i trybu oddawania w użytkowanie wieczyste gruntów i sprzedaży nieruchomości państwowych, kosztów i rozliczeń z tym związanych...

U 1/86 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1986-12-31

i sprzedaży nieruchomości państwowych, kosztów i rozliczeń z tym związanych oraz zarządzania sprzedanymi nieruchomościami /Dz.U. nr 47 poz. 239/ w brzmieniu ustalonym...
i sprzedaży nieruchomości państwowych, kosztów i rozliczeń z tym związanych oraz zarządzania sprzedanymi nieruchomościami /Dz.U. nr 3 poz. 17/ jest niezgodny z art. 67 ust. 2...

U 13/89 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1990-12-18

1. Przepis par. 27 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 września 1985 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu oddawania w użytkowanie wieczyste gruntów i sprzedaży...
nieruchomości państwowych, gruntów i rozliczeń z tym związanych oraz zarządzania sprzedanymi nieruchomościami /t.j. Dz.U. 1989 nr 14 poz. 75/ jest niezgodny...

P 1/87 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1987-12-31

zaliczania wartości mienia pozostawionego za granicą na poczet opłat za użytkowanie wieczyste lub na pokrycie ceny sprzedaży działki budowlanej i położonych na niej budynków...
/Dz.U. nr 47 poz. 244/ są niezgodne z przepisem art. 88 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości /Dz.U. nr 22 poz. 99...

K 27/95 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1996-11-20

terytorialnym mówi się o nieruchomościach służących do powszechnego użytku lub bezpośredniego zaspokajania potrzeb publicznych, natomiast w art. 5 ust. 2 ustawy - Przepisy...
z gruntu z wyłączeniem innych osób. W tych samych granicach może rozporządzać swoim prawem /E. Drozd, Z. Truszkiewicz: Gospodarka gruntami i wywłaszczanie nieruchomości...

K 1/91 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1991-05-28

ogólnym, w tym w interesie samych właścicieli. Przykładowo, ograniczając możliwość wznoszenia na danym terenie określonego rodzaju budowli, bądź możliwość sprzedaży...
użytku w stosunku do określonych dóbr kultury, np. sprzedaży ich muzeum krajowemu bądź określonej instytucji lub osobie krajowej. Ustalenie przez prawo ograniczeń...