Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Rz 1193/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-12-16

. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego - skargę oddala - Decyzją z dnia [...] grudnia 2019 r., nr [...], Samorządowe Kolegium Odwoławcze...
. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z koniecznością sprawowania opieki nad mężem w okresie zasiłkowym 2019/2020, utrzymało w mocy...

II SA/Rz 331/17 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-06-14

[...] lutego 2017 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego -skargę oddala- Przedmiotem skargi Z.P. jest decyzja Samorządowego...
Kolegium Odwoławczego, dalej Kolegium, z dnia [...] lutego 2017 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego., Z akt administracyjnych...

II SA/Rz 949/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2016-03-03

konieczności rozstrzygnięcia w innym postępowaniu zagadnienia wstępnego dotyczącego prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w okresie od 1 lipca 2013 roku do chwili obecnej...
., Na powyższe postanowienie zażalenie wniosła skarżąca podnosząc, że kwestia przysługiwania jej prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w okresie od 1 lipca 2013...

II SA/Rz 1736/16 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2017-05-09

[...] października 2016 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego -skargę oddala- Przedmiotem skargi PK (skarżącej) jest decyzja...
. nr [...], wydaną w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego., Stan faktyczny i prawny sprawy ze skargi na powyższą decyzję przedstawia się następująco...

II SA/Rz 1505/14 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2014-12-17

Odwoławczego [...] z dnia [...] maja 2013 r., nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego uchyla zaskarżoną decyzję i decyzję Prezydenta Miasta...
(...) przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad niepełnosprawną żoną', utrzymało zaskarżoną decyzję w mocy. Podstawą prawną rozstrzygnięcia były art. 138 §...

II SA/Rz 15/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-03-12

się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, specjalny zasiłek opiekuńczy w wysokości 520 zł miesięcznie na okres od 1 maja 2018 r. do 31 października 2018 r., W dniu 20...
lipca 2018 r. do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w [...] wpłynął wniosek skarżącej o zamianę specjalnego zasiłku opiekuńczego z na świadczenie pielęgnacyjne w kwocie...

II SA/Rz 1343/15 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2016-05-18

rodzinnych art. 16a, określający przesłanki nabycia nowego świadczenia opiekuńczego w postaci specjalnego zasiłku opiekuńczego. W art. 1 pkt 5 ustawy nowelizującej nadano...
25 roku życia. Z kolei specjalny zasiłek opiekuńczy uregulowany w art. 16a ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych przysługiwał osobom obciążonym obowiązkiem...

II SA/Rz 1057/13 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2013-12-10

Odwoławczego z dnia [...] sierpnia 2013 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego I. uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą...
do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad niepełnosprawną matką Z. S., legitymującą się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności., W uzasadnieniu decyzji...

II SA/Rz 781/19 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2019-10-02

, czy też kolejno nad każdym z nich, i przez cały ten okres pobiera specjalny zasiłek opiekuńczy raz na matkę raz na ojca, a prawo do tego świadczenia ustało w związku ze śmiercią...
, iż skarżąca pobierała specjalny zasiłek opiekuńczy przyznany na matkę w okresie od 28 maja 2015 r. do 31 maja 2018 r. Utrata prawa do zasiłku nastąpiła z powodu upływu...

II SA/Rz 171/20 - Wyrok WSA w Rzeszowie z 2020-06-03

niepełnosprawności wyklucza możliwość przyznania świadczenia pielęgnacyjnego oraz po trzecie, że pobieranie przez skarżącą specjalnego zasiłku opiekuńczego wyklucza...
, że w sprawie została spełniona negatywna przesłanka przyznania wnioskowanego świadczenia, tj. jednoczesne pobieranie przez skarżącą specjalnego zasiłku opiekuńczego...
1   Następne >   +2   +5   +10   57