Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Gl 511/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-12-21

[...] r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego oddala skargę. Prezydent Miasta S. decyzją z dnia [...] r., Nr [...] orzekł w sprawie odmowy przyznania M. K...
. prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad A.K.., W uzasadnieniu wydanego rozstrzygnięcia organ pierwszej instancji wskazał, że po przeanalizowaniu...

II SA/Gl 870/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-03-03

nad niepełnosprawnym mężem D. B. Strona oświadczyła jednocześnie, że rezygnuje z przyznanego jej specjalnego zasiłku opiekuńczego., Decyzją z dnia [...] r. nr [...] Prezydent odmówił...
przez niego 25 roku życia, a także okoliczność, że wcześniejszą decyzją z dnia [...] r. stronie przyznano stronie specjalny zasiłek opiekuńczy. Jednak na skutek odwołania...

IV SA/Gl 635/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-03-30

Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego uchyla zaskarżoną decyzję. Wnioskiem z dnia 27 lutego 2014 r. H. S. wystąpił...
do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w B. o przyznanie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad żoną - R.S., która zgodnie z orzeczeniem...

II SA/Gl 715/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-11-23

z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego oddala skargę. Decyzją z dnia [...] nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bielsku-Białej...
, po rozpatrzeniu odwołania M. S. skarżąca) od decyzji Wójta Gminy Z. z dnia [...] nr [...] w sprawie odmowy przyznania skarżącej prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego...

II SA/Gl 908/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2021-11-17

świadczenia. Jako powód odmowy wskazał, że decyzją z dnia [...] r. stronie ustalono prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego na okres od 1 listopada 2020 r. do 31...
się o uchylenie na podstawie art. 155 k.p.a. obowiązującej wówczas decyzji ustalającej stronie prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego ze skutkiem na ostatni dzień miesiąca...

IV SA/Gl 201/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-11-05

[...] r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia [...] r. nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze w B., działając...
w organie I instancji wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad matką J. K., która orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS z dnia...

II SA/Gl 1417/21 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-02-10

zasiłku opiekuńczego i w związku z tym na podstawie art. 155 k.p.a. wnosi o uprzednie uchylenie aktualnie obowiązującej decyzji, ustalającej stronie prawo do specjalnego...
. Jako powód odmowy przyznania wnioskowanego świadczenia organ wskazał okoliczność, iż strona posiada ustalone prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego. Ponadto w orzeczeniu...

II SA/Gl 544/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-06-24

I instancji wskazał okoliczność, że strona w okresie od 1 maja 2021 r. do 31 października 2021 r. posiadała prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku ze sprawowaniem...
, to postępowanie dotyczące uchylenia decyzji przyznającej specjalny zasiłek opiekuńczy zostało przez organ umorzone w drodze decyzji z dnia 7 października 2021 r...

IV SA/Gl 236/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-01-12

Odwoławczego w C. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego uchyla zaskarżoną decyzję. W dniu 30 października 2014 r. W.W., zwany dalej 'stroną...
', 'wnioskodawcą' lub 'skarżącym', złożył wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego. Decyzją z dnia [...] r. nr [...] Prezydent Miasta C. orzekł w przedmiocie...

IV SA/Gl 417/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-02-10

Odwoławczego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego oddala skargę. Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w R...
. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.) odmówił K.G. prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego, w związku z opieką nad S.S. W uzasadnieniu...
1   Następne >   +2   +5   +10   75