Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Gl 511/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-12-21

[...] r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego oddala skargę. Prezydent Miasta S. decyzją z dnia [...] r., Nr [...] orzekł w sprawie odmowy przyznania M. K...
. prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad A.K.., W uzasadnieniu wydanego rozstrzygnięcia organ pierwszej instancji wskazał, że po przeanalizowaniu...

IV SA/Gl 635/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-03-30

Kolegium Odwoławczego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego uchyla zaskarżoną decyzję. Wnioskiem z dnia 27 lutego 2014 r. H. S. wystąpił...
do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w B. o przyznanie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad żoną - R.S., która zgodnie z orzeczeniem...

II SA/Gl 715/20 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2020-11-23

z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego oddala skargę. Decyzją z dnia [...] nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Bielsku-Białej...
, po rozpatrzeniu odwołania M. S. skarżąca) od decyzji Wójta Gminy Z. z dnia [...] nr [...] w sprawie odmowy przyznania skarżącej prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego...

IV SA/Gl 201/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-11-05

[...] r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia [...] r. nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze w B., działając...
w organie I instancji wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad matką J. K., która orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS z dnia...

IV SA/Gl 236/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-01-12

Odwoławczego w C. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego uchyla zaskarżoną decyzję. W dniu 30 października 2014 r. W.W., zwany dalej 'stroną...
', 'wnioskodawcą' lub 'skarżącym', złożył wniosek o ustalenie prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego. Decyzją z dnia [...] r. nr [...] Prezydent Miasta C. orzekł w przedmiocie...

IV SA/Gl 417/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2015-02-10

Odwoławczego w K. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego oddala skargę. Kierownik Działu Świadczeń Rodzinnych Ośrodka Pomocy Społecznej w R...
. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 139, poz. 992 ze zm.) odmówił K.G. prawa do specjalnego zasiłku opiekuńczego, w związku z opieką nad S.S. W uzasadnieniu...

IV SA/Gl 1190/13 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-09-16

. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia [...] nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze w K...
. z dnia [...] nr [...] w sprawie odmowy przyznania specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad matką F.S. - decyzję pierwszoinstancyjną utrzymało w mocy...

IV SA/Gl 767/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-09-30

. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego oddala skargę. Decyzją z dnia [...] r. Nr [...] Burmistrz Miasta P. odmówił J. Ł. przyznania prawa...
do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad osobą niepełnosprawną J.Ł. - mężem., W uzasadnieniu wskazał, iż zgodnie z art. 16a ustawy o świadczeniach...

IV SA/Gl 106/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-11-21

. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego oddala skargę. Prezydent Miasta R. decyzją z dnia [...] nr [...] odmówił przyznania S.W. prawa...
do specjalnego zasiłku opiekuńczego w związku z opieką nad K.W., W uzasadnieniu zaskarżonej decyzji organ I instancji wskazał że specjalny zasiłek opiekuńczy nie przysługuje...

IV SA/Gl 40/14 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2014-08-26

w C. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie specjalnego zasiłku opiekuńczego oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z dnia [...] nr [...] Samorządowe Kolegium Odwoławcze w C...
[...] Nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia w formie specjalnego zasiłku opiekuńczego z tytułu opieki nad bratem Z.Z. - decyzję pierwszoinstancyjną utrzymało w mocy...
1   Następne >   +2   +5   +10   65