Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

I SA/Łd 1497/05 - Wyrok WSA w Łodzi z 2006-03-07

stwierdza nieważność decyzji ostatecznej wydanej z rażącym naruszeniem prawa. Przepis nie definiuje tego pojęcia, w orzecznictwie sądów administracyjnych przyjmuje...
się, iż o rażącym naruszeniu prawa można mówić w przypadku oczywistej sprzeczności pomiędzy rozstrzygnięciem podjętym w danej sprawie a treścią obowiązującej regulacji prawnej...

OSK 439/04 - Wyrok NSA z 2004-06-30

administracyjnymi /Dz.U. nr 153 poz. 1271 ze zm./., Skargę kasacyjną oparto na zarzucie rażącego naruszenia przepisów prawa procesowego tj. art. 22 ust. 1 pkt 2 oraz art. 22...
ust. 3 w związku z art. 51 ustawy z dnia 11 maja 1995 roku o Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Skarga kasacyjna zarzuca:, 1/ naruszenie prawa materialnego przez błędną...

FSK 1753/04 - Wyrok NSA z 2004-03-11

, że przy wydaniu decyzji Inspektor nie naruszył w sposób rażący przepisów wskazanych przez stronę we wniosku o stwierdzenie nieważności. Z kolei wnioskiem z 20 lipca 2002 r. Jerzy...
podlega wyłączeniu od udziału w postępowaniu w sprawach dotyczących zobowiązań podatkowych oraz w innych sprawach normowanych przepisami prawa podatkowego, w których brał...