Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

K 8/93 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1993-12-14

działanie prawa stanowi zdaniem TK, rażące naruszenie zasady zaufania obywateli do państwa /por. orzeczenia U 1/86 OTK 1986 poz. , K 1/88 i K 3/88 OTK 1988 poz. , K 7/89 OTK...
tych regulacji nie mogą zaskakiwać podatników narażając ich niekiedy na poważne straty. Naruszenie zasady zaufania obywateli do państwa i stanowionego przezeń prawa...

K 3/91 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1992-02-25

Konstytucyjny rozważył następnie zarzut zawarty we wniosku podważenia zasady stabilności prawa i zaufania obywateli w stosunku do prawa wyrażający się w:, a) naruszeniu zasady...
prawa wyrażonej w art. 1 Konstytucji., AD d) Rozpatrzenia przez Trybunał Konstytucyjny wymagał zarzut naruszenia przez art. 1 ustawy zasady niedziałania prawa wstecz...

K 6/96 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1996-11-05

jako eksploatację rzeczy /Por. Ignatowicz: Prawo rzeczowe, W-wa 1994 str. 200/., Pojęciem użytkowania ustawodawca posługuje się bardzo często w systemie prawa, nie łącząc...
z tym żadnego prawa rzeczowego. Czasami ustawodawca posługuje się tym zwrotem dla określenia znamion czynów karalnych /art. 214 Kk, art. 92 ust. 2 pkt 1 lub art. 93 pkt 7...

K 4/92 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1992-08-20

art. 1 Konstytucji RP., W ścisłym związku z rozważaniami Trybunału Konstytucyjnego na temat zasady ochrony praw nabytych pozostaje zagadnienie naruszenia przez przepis art...
, a więc aktem prawnym organu państwowego, z którego wynikają określone uprawnienia /prawa/ dla adresata koncesji /koncesjonariusza/. Treścią tego uprawnienia jest prawo...

K 17/92 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1993-09-29

administracyjnego stanowi zdaniem TK naruszenie konstytucyjnego prawa do sądu. Prawo do sądu w warunkach państwa prawnego zajmuje tak ważne miejsce, że jakakolwiek ścieśniająca...
zasady demokratycznego państwa prawnego zostały naruszone przez art. 32 ust. 5 zdanie 2 ustawy o pomocy społecznej nie tylko wskutek naruszenia prawa do sądu, jak twierdzi...

K 10/95 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1995-10-17

i bez koniecznego, uzasadnionego ważnym interesem publicznym powodu przysługujące jednostkom samorządu terytorialnego prawa majątkowe, naruszając tym samym wynikające...
do stanowienia prawa odpowiadającego założonym celom politycznym i gospodarczym, a władztwo to nabiera szczególnego znaczenia w okresie przemian ustrojowych...

K 8/91 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1992-01-07

ust. 2 Konstytucji. Przepis ten wyraża konstytucyjną zasadę równości obywateli wobec prawa. Nie pozwala ona na rażące różnicowanie obywateli, gdy chodzi o ochronę...
jest zatem takie stanowienie prawa, by nie naruszało ono podstawowych zasad wymienionych w tym przepisie., Jednym z fundamentalnych założeń demokratycznego państwa...

K 7/96 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1997-01-07

jako prawo i obowiązek więźnia. W sytuacji rażących braków propozycji pracy dla więźniów, podjęcie przez skazanego odpłatnej pracy jest jednak przede wszystkim przejawem...
realizacji jego prawa. Co więcej, może oznaczać nawet jego uprzywilejowanie w relacji do innych skazanych. Obawiać się przeto można konkurencji więźniów w gotowości...

U 15/88 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1988-12-31

. 46 ust. 1 ustawy o łączności, przez co naruszają także konstytucyjną zasadę działania organów administracji państwowej na podstawie przepisów prawa /art. 8 ust. 2...
Konstytucji PRL/, a także ścisłego przestrzegania prawa przez organy państwowe /art. 8 ust. 3 Konstytucji PRL/. W przedmiotowej sprawie nie ma zastosowania przepis zawarty...