Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 656 Interpretacje podatkowe X

III SA/Gl 2262/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-05-24

do zapłaty zaległości podatkowe za 2008r. w związku z wykorzystaniem przez podejrzanego pustych faktur., Oceniając powyższe należy stwierdzić, że zasadnie organ uznał...

I SA/Kr 1601/15 - Wyrok WSA w Krakowie z 2016-02-18

samodzielne. Przyjęcie takiej tezy czyniłoby bowiem pojęcie 'dostaw towarów o charakterze ciągłym' zbiorem pustym (w przypadku towarów zawsze możliwe jest wyróżnienie...
odnosi się do zbioru pustego. Podobne stanowisko zaprezentowano także w Komentarzu A. Bartosiewicza do znowelizowanego art. 19a ustawy o VAT (Lex 2015), który opowiada...

III SA/Wa 2083/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-08-30

pustym (w przypadku towarów zawsze możliwe jest wyróżnienie odrębnych czynności, tj. jednostkowych dostaw). Dlatego należy uznać, że w każdej sytuacji, gdzie strony...
podatkiem od towarów i usług w Polsce. W celu udokumentowania transakcji Skarżąca wystawia faktury z adnotacją, że zgodnie z art. 28b u.p.t.u., ma zastosowanie mechanizm...

III SA/Wa 837/15 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-04-08

wyżej wymieniona norma prawna nie może mieć charakteru pustego, zakładającego, iż nie znajduje ona zastosowania w obliczu dokonanej w ramach art. 10 u.p.d.o.p....
. Zdaniem Organu konsekwencją takiego przyjęcia, które w istocie zakłada, iż norma z art. 12 ust. 4 pkt 3 u.p.d.o.p. nie ma charakteru pustego, powoduje, iż nie jest dopuszczalne...

I SA/Sz 51/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-02-24

. Ponieważ Wnioskodawczym jest osobą schorowaną i wymaga opieki przeprowadziła się do córki. Nie było jej stać na opłacenie pustego mieszkania i dlatego je sprzedała. Pieniądze...
na opłacenie pustego mieszkania i dlatego je sprzedała. Pieniądze ze sprzedaży wspólnego majątku są jej potrzebne na leczenie i rehabilitację., Następnie wskazano...

I SA/Bk 535/16 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2016-12-07

ewidencji. W przeciwnym razie przepis ten byłby pustym wymogiem, który mimo wypełnienia warunków w nim wskazanych nie dawałby prawa do odliczenia pełnej kwoty podatku...
jako odpłatne świadczenie usług, z tytułu którego będzie wystawiać na rzecz pracowników faktury VAT. Sposób użytkowania 'pojazdów dyspozycyjnych' przez pracowników zostanie...

III SA/Gl 2505/15 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-05-17

jest uprawniona do odliczenia odpowiedniej części podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki na wybudowanie hali sportowej w miejscowości R...
dzierżawy z MOKSiR, Gmina jest uprawniona do odliczenia odpowiedniej części podatku naliczonego wynikającego z faktur dokumentujących wydatki na remonty i inwestycje w hali...

I GSK 1923/14 - Wyrok NSA z 2016-09-13

do tego, że sporna norma byłaby pusta, nieznajdująca w praktyce zastosowania. Sprzeczne z racjonalnym ustawodawcą, na którego spółka powołuje się w skardze, byłoby...
przez sprzedawcę faktury za okres rozliczeniowy, jeżeli rzeczywista ilość wyrobów gazowych podlegających zwolnieniu, zużytych w tym okresie, różni się od ilości określonej wstępnie...

III SA/Wa 2090/16 - Wyrok WSA w Warszawie z 2016-10-27

technicznego i wartości uszkodzonego (zniszczonego mienia), 3) weryfikacji przedstawionych faktur dokumentujących wydatki poniesione w związku z naprawą uszkodzonego mienia, 4...
, który pozostawałby pusty., Poszukując racjonalnego zastosowania treści art. 43 ust. 13 w zw. z art. 43 ust. 1 pkt 37 u.p.t.u. należy zauważyć, że w stanie prawnym mającym...