Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

FPS 2/02 - Uchwała Składu Siedmiu Sędziów NSA z 2002-04-22

prawnego przez podatnika tzw. 'pustych' faktur, tj. faktur nie dokumentujących rzeczywistego obrotu, uzasadnia zastosowanie przepisu art. 33 ust. 1 ustawy o VAT...
wypadkom wystawiania tzw. 'pustych faktur', nie obrazujących rzeczywistego obrotu. Przepis ten zatem ma charakter swoistej sankcji zapobiegającej takim przypadkom...

III SA 470/03 - Wyrok NSA z 2003-11-14

nie uczestniczył jako strona rzeczywistej umowy kupna - sprzedaży towaru, a wystawione faktury VAT były 'fakturami pustymi', nierodzącymi obowiązku zapłaty wykazanego...
te dotyczą 'pustych' faktur i prostują nabywcę, którym był 'E.-O.'., W odpowiedziach na skargi Izba Skarbowa wniosła o ich oddalenie i podtrzymała stanowisko zawarte...

III SA 1814/95 - Wyrok NSA z 1997-03-28

możliwym przypadkom wystawiania tzw. pustych faktur czy rachunków uproszczonych, nie obrazujących rzeczywistego obrotu. Jak to bowiem wynika z brzmienia art. 33 ust. 1...
egzemplarzu oznaczenia 'duplikat'. W sprawie zaistniał zatem przypadek wystawienia pustych faktur, nie obrazujących rzeczywistych transakcji., W konkretnych warunkach...

III SA 1570/99 - Wyrok NSA z 2000-02-08

regulacji zawartej w analizowanym przepisie było zapobieżenie możliwym przypadkom wystawiania tzw. 'pustych faktur' nie obrazujących rzeczywistego obrotu...
. Obowiązek podatkowy ma w tym przypadku postać swoistej sankcji, która polega na tym, że każdy wystawca tzw. pustej faktury musi się liczyć z koniecznością zapłaty...

III SA 618/01 - Wyrok NSA z 2002-09-25

wskazują, iż wykonanie przewidzianych prawem obowiązków rejestracyjnych oraz wystawianie 'pustych' faktur VAT były jedynymi czynnościami faktycznie dokonywanymi...
Faktura stwierdzająca czynności, które nie zostały dokonane nie jest 'pustą' fakturą, o której mowa w art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku...

III SA 1457/96 - Wyrok NSA z 1998-04-24

ust. 1 ustawy przewiduje swoistą sankcję, która zapobiegać ma wystawianiu tzw. 'pustych' faktur, w postaci obowiązku zapłaty podatku wykazanego w fakturze lub w rachunku...
ze zm./ organ orzekający nie może korygować kwot podatku wynikających z faktury lecz powinien przyjmować je w wielkościach z niej wynikających. Naczelny Sąd Administracyjny...

III SA 1883/01 - Wyrok NSA z 2003-02-20

faktura dokumentuje sprzedaż i nie ma zastosowania do tzw. pustych faktur. W związku z tym nie mogło mieć w sprawie miejsca ograniczenie wynikające z par. 54 ust. 4 pkt...
Jeśli upływ czasu między otrzymaniem faktury, a zaistnieniem okoliczności z art. 19 ust. 3a ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku...

III SA 2473/99 - Wyrok NSA z 2000-11-21

w konkretnej sprawie, gdyż odnosi się do tzw. pustych faktur tworzących fikcyjny obrót gospodarczy. W świetle dokonanych ustaleń, wykonanie usługi na rzecz skarżącej spółki...
obniżenia podatku naliczonego w kwietniu 1996 r. z faktury wystawionej w styczniu 1996 r. Uznając, iż naruszona została dyspozycja art. 19 ust. 3 Urząd wydał decyzję...

III SA 2717/01 - Wyrok NSA z 2003-06-06

charakter fikcyjny i stanowiły jeden z etapów w łańcuszku firm wystawiających puste faktury w celu ominięcia przepisów ustawy o podatku od towarów i usług., Ostateczną decyzję...
Nie można z jednej strony ocenić, iż wystawiona faktura dokumentuje czynność, która nie została dokonana - czynność fikcyjna /par. 54 ust. 4 pkt 5 lit...

III SA 2664/01 - Wyrok NSA z 2003-05-28

/. Problematyka tzw. pustych faktur budziła w orzecznictwie sądowym szereg kontrowersji, które zostały wyjaśnione dopiero w uchwale siedmiu sędziów NSA z dnia 22 kwietnia...
, będący podstawą opodatkowania podatkiem VAT, jak również niezależnie od rozmiarów i konsekwencji podatkowych tego obrotu - każdy wystawca tzw. pustej faktury liczyć...
1   Następne >   3