Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

III SA/Wr 673/06 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2007-03-07

we W. z dnia 11 października 2006 r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie nałożenia kary pieniężnej uchyla zaskarżone...
tego pisma, skarżący złożył w dniu 28 września 2006 r. wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od powyższej decyzji., Postanowieniem z dnia 3 października 2006...

II SA/Wr 856/11 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2012-05-17

D. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia. I. uchyla zaskarżone...
postanowieniem z dnia [...] r. Nr [...], po rozpatrzeniu wniosku J.R.K. o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru...

IV SA/Wr 50/05 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2006-01-20

k.p.a., odmówiło przywrócenia terminu do wniesienia odwołania., W uzasadnieniu wskazało, że decyzją z dnia [...]r. Nr [...], wydaną na podstawie art. 145 § 1 pkt 8 i art...
o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania od decyzji z dnia [...]r. Podał, iż nie zachował terminu do wniesienia odwołania nie ze swojej winy, albowiem w okresie od dnia...

II SA/Wr 620/17 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-11-21

na postanowienie D. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania...
., I.P. pismem z dnia 30 marca 2017 r. złożyła odwołanie od decyzji PINB z dnia [...] r. nr [...], przy czym w odwołaniu tym zamieściła również wniosek o przywrócenie terminu...

I SA/Wr 1357/16 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2017-02-03

Odwoławczego w L. z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenie terminu do wniesienia odwołania I. uchyla zaskarżone postanowienie; II. zasądza od Samorządowego...
Odwoławcze w L. odmówiło A. P. przywrócenia terminu do złożenia odwołania od decyzji Burmistrza G. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy umorzenia zaległości...

I SA/Wr 1122/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-07-06

niejawnym wniosku o przywrócenie terminu do złożenia skargi w sprawi ze skargi L. N. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. O/Z w W. z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie...
odmowy umorzenia zaległości podatkowej w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2000 r. postanawia przywrócić termin do złożenia skargi. W rozpoznawanej sprawie strona...

III SA/Wr 133/19 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2019-10-24

. nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania oddala skargę w całości. Przystępując do rozstrzygania, Sąd przyjął stan faktyczny i prawny sprawy...
. (dalej: wnioskodawca, rolnik, strona, skarżąca) przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Kierownika Biura Powiatowego (dalej: Kierownik BP) ARiMR w W., mocą...

II SA/Wr 123/18 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2018-07-17

. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego we W. z dnia [...] grudnia 2017 r. Nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia oddala skargę w całości...
[...].10.2017 r. strona zwróciła się z wnioskiem o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia na postanowienie z [...].07.2017 r. Wyjaśniła, że o uchybieniu tego terminu...

I SA/Wr 933/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-08-19

[...], nr [...] oraz [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania I. uchyla zaskarżone postanowienia oraz decyzje Izby Skarbowej we W. z dnia...
dopiero w dniu następnym., Skarżący złożył w dniu [...] wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania, motywując go tym, iż decyzje odebrała żona, która wprowadziła...

I SA/Wr 934/04 - Wyrok WSA we Wrocławiu z 2004-08-19

[...], nr [...] oraz [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania I. uchyla zaskarżone postanowienia oraz decyzje Izby Skarbowej we W. z dnia...
dopiero w dniu następnym., Skarżący złożył w dniu [...] wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania, motywując go tym, iż decyzje odebrała żona...
1   Następne >   +2   +5   +10   100