Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony
  • Symbol

III RN 115/02 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 2002-11-14

osobiście w siedzibie organu odwoławczego dniu 19 lipca 2000 r., W skardze Joanna B. zawarła wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi podając, że w okresie od dnia...
- Ośrodek Zamiejscowy we Wrocławiu postanowieniem z dnia 12 grudnia 2001 r. II SA 1744/00 oddalił wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi i odrzucił skargę...

III ARN 54/94 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1994-10-05

, jako spóźnioną na podstawie art. 204 par. 1 Kpa., W nawiązaniu do skargi strona skarżąca złożyła w dniu 27 października 1993 r. wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi...
, ponowiony w dniu 29 marca 1994 r., Postanowieniem z dnia 26 maja 1994 r. Naczelny Sąd Administracyjny-Ośrodek Zamiejscowy we Wrocławiu odmówił przywrócenia terminu...

III RN 140/01 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 2002-09-20

Złożenie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia wpisu sądowego od skargi na decyzję, bez równoczesnego uiszczenia tego wpisu, nie oznacza niedopuszczalności...
porządkowej na skutek nieuiszczenia przez skarżącą wpisu od wniesionej skargi we wskazanym terminie., W związku z powyższym skarżąca złożyła wniosek o przywrócenie terminu...

III RN 137/98 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1999-03-11

. z dnia 10 lipca 1997 r. (...) w przedmiocie wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia wpisu sądowego od skargi na skutek rewizji nadzwyczajnej Ministra...
z dnia 10 stycznia 1998 r. zwrócił się do Naczelnego Sądu Administracyjnego - Ośrodka Zamiejscowego we Wrocławiu o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu, motywując...

III ARN 76/88 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1988-12-31

, postanawia uchylić zaskarżone postanowienie i przekazać sprawę NSA w Warszawie do ponownego rozpoznania wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi. Zarzut...
rażącego naruszenia wskazanych w rewizji nadzwyczajnej przepisów prawa jest uzasadniony., Zgodnie z art. 168 par. 1 Kpc wniosek o przywrócenie terminu może być oddalony...

III RN 27/96 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1996-11-13

odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania na skutek rewizji nadzwyczajnej Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie (...) od postanowienia...
. (...) odmawiające skarżącemu przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Urzędu Skarbowego w C. z dnia 13 października 1993 r., w sprawie utraty prawa...

III ARN 59/93 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1994-01-07

Zgodnie ze znajdującym odpowiednie zastosowanie przepisem art. 168 par. 1 Kpc jedynie postanowienie o przywrócenie terminu może być wydane na posiedzeniu niejawnym...
., Nie dotyczy to natomiast postanowienia o oddaleniu wniosku o przywrócenie terminu, do którego znajduje zastosowanie ogólna norma art. 148 par. 1 Kpc. Sąd Najwyższy...

III ARN 21/95 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1995-06-20

Ośrodek Zamiejscowy we Wrocławiu z dnia 9 listopada 1994 r. SA/Wr 1801/94, postanawia uchylić zaskarżone postanowienie i przywrócić termin. W dniu 27 października 1993 r...
nie podzielił tego poglądu, skarżący wnosi o przywrócenie terminu do wniesienia skargi, gdyż mógł błędnie rozumieć treść art. 216 Kpa. Postanowieniem z dnia 9 listopada 1994 r...

III ARN 27/86 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1986-12-31

przywrócenia terminu do uiszczenia opłat od skargi. Minister Sprawiedliwości nie zwalcza ustalenia, że skarżący wniósł opłatę sądową od skargi w dziesiątym dniu licząc...
poz. 110 ze zm./ i stwarzało przeszkodę do przywrócenia terminu do wniesienia opłaty sądowej /art. 168 par. 1 Kpc/, gdyby rzeczywiście w tym wezwaniu Przewodniczący...

III RN 35/98 - Postanowienie Sądu Najwyższego z 1998-06-04

. W razie uchybienia temu terminowi, na prośbę skarżącego, który uprawdopodobni, że uchybienie terminu nastąpiło bez jego winy, sąd powinien przywrócić termin do dopełnienia...
nie ma w tym wypadku zastosowania przepis art. 35 ust. 3 ustawy o NSA, który określa zasady przywrócenia terminu do wniesienia skargi. Sąd Najwyższy po rozpoznaniu sprawy...
1   Następne >   +2   +5   8