Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

III SA/Wa 1076/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-11

w rozumieniu przepisów prawa budowlanego niebędący budynkiem lub obiektem małej architektury, a także urządzenie budowlane w rozumieniu przepisów prawa budowlanego...
budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej i jednocześnie przy definiowaniu budowli, przepisy te odsyłają do przepisów Prawa budowlanego...

VII SA/Wa 2004/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-03-05

. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1257 ze zm., dalej: 'k.p.a.') i art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz...
. U. z 2017 r. poz. 1332, dalej: 'Prawo budowlane'), po rozpatrzeniu zażalenia [...] Sp. z o.o. z siedzibą w [...] na postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego...

VII SA/Wa 2177/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-04-03

. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 1257 ze zm., dalej: 'k.p.a.') i art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz...
. U. z 2017 r. poz. 1332, dalej: 'Prawo budowlane'), po rozpatrzeniu zażalenia C. Sp. z o.o. z siedzibą w W. na postanowienie Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego...

VII SA/Wa 2118/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-01-21

dla powiatu p. postanowieniem z dnia [...] września 2003r. na podstawie art. 50 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. nr 106 z 2000 r. poz. 1126, z późniejszymi...
. K., Następnie organ nadzoru budowlanego pierwszej instancji decyzją z dnia [...] września 2003r. na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 2 Prawa budowlanego, nakazał S. i D. R...

VII SA/Wa 1715/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-04-18

pkt 1 k.p.a. i art. 83 ust. 2 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r., poz.290 ze zm.) po rozpatrzeniu odwołania B. i H. N. - utrzymał w mocy decyzję...
., Jak wynika z art. 29 ust. 1 pkt 2 Prawo budowlane z 1994r. pozwolenia na budowę nie wymaga budowa wolno stojących parterowych budynków gospodarczych, garaży, wiat...

VII SA/Wa 1931/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2018-05-30

. nr 934/17, na podstawie art. 138 § 1 pkt 1 Kpa i art. 83 ust. 2 ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016r., poz. 290 ze zm.) - dalej jako: 'Prawo budowlane...
Budowlanego w [...] (dalej jako: 'PINB') dokonał prawidłowej oceny stanu faktycznego i prawnego sprawy. Jak wynika z art. 29 ust. 1 pkt 2 Prawo budowlane z 1994 r. w brzmieniu...

VII SA/Wa 456/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2021-06-25

, że zgodnie z aktualnym stanem prawnym, tj. art. 29 ust. 3 pkt 3a Prawa budowlanego instalacja, której dotyczy zgłoszenie nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę., Zaskarżoną...
decyzją z dnia [...] stycznia 2021 r. Wojewoda [...] utrzymał w mocy decyzję organu I instancji. W uzasadnieniu wskazał, że zgodnie z art. 28 ust. 1 Prawa budowlanego...

VII SA/Wa 2579/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-02-17

., Zdaniem organu wojewódzkiego, PINB dla [...] kwestionowanym postanowieniem z dnia [...].05.2020r., prawidłowo wstrzymał na podstawie art. 50 Prawa budowlanego, prowadzenie...
z art. 48 Prawa budowlanego. Przepis art. 48 ust. 1 Prawa budowlanego przewiduje bowiem wydanie w drodze decyzji nakazu rozbiórki obiektu budowlanego lub jego części...

VII SA/Wa 2525/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-04-07

. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 ze zm., dalej: 'k.p.a.') oraz art. 83 ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020...
, że kontrolowana decyzja została wydana w oparciu o art. 42 ust. 3 Prawa budowlanego z 1974 r. Podkreślił, że wydanie decyzji w przedmiocie udzielenia pozwolenia...

III SA/Wa 2093/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-11-06

1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290) stanowi tymczasowy obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem. Zgodnie z art. 29 ust. 1 pkt 12 Prawa budowlanego...
. Jednocześnie zgodnie z art. 30 ust. 1a Prawa budowlanego inwestor zamiast dokonania zgłoszenia dotyczącego robót budowlanych, o których mowa w ust. 1, może wystąpić z wnioskiem...
1   Następne >   +2   +5   +10   100