Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II SA/Gd 614/06 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2007-02-07

roku, nr [...], wydanym na podstawie art. 49 ust. 1 i 2 w zw. z art. 59f ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 roku, nr 207, poz...
. 2016 ze zm.), załącznika do ustawy Prawo budowlane dodanego ustawą z dnia 27 marca 2003 roku o zmianie ustawy Prawo budowlane oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. nr 80...

II SA/Gd 288/14 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2014-06-18

Budowlanego dla miasta na prawach powiatu z dnia 5 lutego 2014 r., nr [...]; 2. uchyla decyzję Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z dnia 16 marca 2012 r...
., nr [...] oraz decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu z dnia 4 stycznia 2012 r., nr [...]; 3. określa, że zaskarżona decyzja...

II SA/Gd 564/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-11-28

z dnia 14 maja 2012 roku, nr [...], wydaną na podstawie art. 30 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 ze zm...
. - dalej jako 'ustawa - Prawo budowlane') oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku, nr 98, poz. 1071...

II SA/Gd 325/16 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2016-12-21

. Decyzją z dnia 15 lutego 2016 r., nr [...], wydaną na podstawie art. 30 ust. 7 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290) - dalej...
jako 'ustawa - Prawo budowlane', Prezydent Miasta, po rozpoznaniu wniosku A. (dalej określanej jako A.), wniósł sprzeciw w sprawie montażu stacji bazowej telefonii...

II SA/Gd 165/12 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2012-06-06

2008 roku, nr [...])., Decyzją z dnia 7 stycznia 2009 roku, nr [...], wydaną w oparciu o art. 51 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst...
jednolity: Dz. U. z 2010 r., nr 243, poz. 1623 ze zm. - dalej jako ustawa - Prawo budowlane), nakazano Z. B. , J. B. i M. B. wykonanie robót budowlanych polegających...

I SA/Gd 688/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-07-12

budowlane (zwana dalej 'Prawo budowlane'):, 1) wykreślenie elektrowni wiatrowych z przykładowego katalogu urządzeń technicznych, których części budowlane stanowią...
budowle w rozumieniu Prawa budowlanego, oraz, 2) uwzględnienie elektrowni wiatrowych w załączniku do Prawa budowlanego, jako nową kategorię obiektu budowlanego...

II SA/Gd 802/10 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2011-03-23

budowlanych do stanu zgodnego z prawem 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz poprzedzającą ją decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego dla miasta na prawach powiatu...
postanowieniem z dnia 5 listopada 2004 r., powołując się na art. 50 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r...

I SA/Gd 405/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-06-27

interpretacji podatkowej jest uzasadnione., Ustawa o Inwestycjach wprowadza m.in. następujące zmiany w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (dalej: 'Prawo...
Budowlane'):, • wykreślenie elektrowni wiatrowych z przykładowego katalogu urządzeń technicznych, których części budowlane stanowią budowle w rozumieniu Prawa Budowlanego...

I SA/Gd 1129/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-11-15

budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.) - dalej jako 'Prawo budowlane'. Wnioskodawczyni zwróciła uwagę, że u.i.e.w. znowelizowała Prawo budowlane. Z art. 3 pkt 3...
także załącznik do Prawa budowlanego, który określa rodzaje obiektów budowalnych, poprzez dodanie do kategorii XXIX elektrowni wiatrowych., Podniesiono, że przepis przejściowy...

I SA/Gd 1256/17 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2017-10-25

budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.), dalej jako 'Prawo budowlane'. Spółka zwróciła uwagę, że na podstawie art. 9 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r...
, nie ma znaczenia, że przed 26 września 2005 r. definicja budowli w Prawie budowlanym nie zawierała określenia 'elektrowni wiatrowych' w przykładowym katalogu 'urządzeń...
1   Następne >   +2   +5   +10   100