Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

II OW 63/16 - Postanowienie NSA z 2016-11-24

Art.37 ust.3 Prawa budowlanego nie stosuje się wówczas, gdy wprawdzie wydano decyzję na podstawie art. 36a ust. 2 Prawa budowlanego, ale organ nadzoru budowlanego wydał...
już decyzję na podstawie art. 51 ust.5 Prawa budowlanego. W takim przypadku wznowienie budowy może nastąpić po wydaniu decyzji o pozwoleniu na budowę, o której mowa w art...

I SA/Gl 110/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-06-01

budowlanych składających się na wyrobisko górnicze jest obiektem budowlanym w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego, służy prowadzonej działalności gospodarczej i podlega...
opodatkowania obiektów usytuowanych w podziemnych wyrobiskach górniczych;, e) art. 2 ust. 1 i 2 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane, w związku z art. 6...

II SA/Go 597/05 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2006-06-14

Przepis intertemporalny art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane /Dz.U. nr 93 poz. 888/ w części dotyczącej stosowania...
przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane przepisu art. 48 ust. 2 pkt 1 lit. 'b' i art. 48 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 7...

II OW 166/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-26

ust. 4 Prawa budowlanego., Starosta Starachowicki, powołując się na uchwałę NSA z dnia 16 listopada 2001 r., I OPS 9/01 wskazał, iż z przepisu art. 37 prawa budowlanego...
posiada wyłącznie kompetencje wymienione w art. 83 ust. 1 Prawa budowlanego, a pozostałe kompetencje należą do organu architektoniczno-budowlanego (art. 82). Ustawodawca...

II OW 107/10 - Postanowienie NSA z 2011-04-07

, w tym w szczególności z samego zgłoszenia z dnia [...] kwietnia 2010 r., w którym powołano się na przepisu art. 71 ustawy Prawo budowlane, że sprawa, z którą wystąpiła Fundacja...
jest sprawą z zakresu Prawa budowlanego. Zatem Fundacja kierując zgłoszenie do Delegatury Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Urzędu m.st. Warszawy w Dzielnicy...

II OSK 2671/21 - Postanowienie NSA z 2021-12-15

zachodniej), położonym przy ul. D. [...] w B., gmina S., na działce nr ew. [...], w trybie art. 69 ust. 1 w zw. z art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane...
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.), dalej: Prawo budowlane., W odpowiedzi na skargę, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w S. wniósł m.in. o jej odrzucenie...

II SA/Bd 900/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2009-02-18

B. z [...] lutego 2008 r. Następnie na podstawie art. 51 ust.1 pkt 3 prawa budowlanego nakazano w drodze decyzji z [...]czerwca 2008 r. sporządzenie i przedstawienie...
architektoniczno-budowlanej w trybie art. 36a ustawy prawo budowlane decyzją z [...] czerwca 2008 r. uchylił decyzję z [...] lutego 2008 r. o pozwoleniu na budowę., W wyniku...

II OW 165/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-26

wyeliminowana z obrotu prawnego (wyrok WSA w Warszawie z dnia 21 maja 2013 r., VII SA/Wa 316/13). Zgodnie z art. 37 ust. 2 Prawa budowlanego, w przypadku gdy roboty...
przez organ nadzoru budowlanego w trybie art. 51 ust. 4 Prawa budowlanego (tak wyrok NSA z dnia 16 marca 2011 r., II OSK 490/10). Rozpoczęcie robót budowlanych na podstawie...

II OW 72/16 - Postanowienie NSA z 2017-02-15

budowlanego będącego jednocześnie urządzeniem wodnym, właściwym jest organ wydający pozwolenia wodnoprawne, zwłaszcza zaś wtedy, gdy inwestor uzyskał wymagane Prawem wodnym...
. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego ustalił natomiast, że inwestorzy nie legitymują się pozwoleniem na budowę. W świetle Prawa wodnego nie doszło do samowoli, zatem...

II OW 37/19 - Postanowienie NSA z 2019-07-23

, potwierdzającego możliwość użytkowania obiektu określonego w kategorii XI załącznika do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (obiekt położony przy ul...
budowlane o którym mowa w art. 67 ust. 2 pkt 3 lit. c ustawy o pomocy społecznej jest zaświadczeniem znajdującym się w zakresie aktów z art. 54 i 55 ustawy Prawo...
1   Następne >   +2   +5   +10   100