Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

K 9/95 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1996-01-31

1. Przepisy art. 103 ust. 1 i 2 w związku z art. 48 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane /Dz.U. nr 89 poz. 414/ w części, w której nakazują właściwemu organowi...
przepisów konstytucyjnych; 2. Art. 103 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane nie jest niezgodny z art. 7, art. 67 ust. 1 i 2 oraz art. 79 ust. 5 przepisów...

P 6/92 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1993-04-20

, o planowaniu przestrzennym, Prawa budowlanego, Prawa wodnego, o ochronie dóbr kultury i inne. Ustalanie granic swobody korzystania z rzeczy własnej, a w konsekwencji i granic...
29 kwietnia 1985 r. to przepis ten wprowadza istotne ograniczenia uprawnień właścicieli działek budowlanych, o których mowa w tym przepisie, tak w sferze prawa...

K 6/95 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1995-12-05

i przeznaczenie nieruchomości wyznaczać będą tego rodzaju ustawy jak: ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ustawa o lasach i prawo budowlane. Plany zagospodarowania...
/. W działalności prawodawczej, przy normowaniu jakiejś dziedziny już uprzednio przez prawo regulowanej, jednym z zasadniczych problemów jest rozstrzygnięcie jakie przepisy...

K 1/91 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1991-05-28

, przepisy tego kodeksu określane mianem prawa sąsiedzkiego, przepisy o ochronie środowiska, o planowaniu przestrzennym, Prawa budowlanego, Prawa wodnego, Prawa górniczego...
ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. - Prawo lokalowe /Dz.U. 1987 nr 30 poz. 165 ze zm./ są niezgodne z art. 7 i art. 67 ust. 2 Konstytucji RP. Jako podmioty legitymowane...

K 6/96 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1996-11-05

Prawa budowlanego/. Wbrew stanowisku Wnioskodawców należy się więc zgodzić z wywodami Prokuratora Generalnego wyrażonymi w piśmie z dnia 6 maja 1996 r., że pojęcie...
się w odniesieniu do składników mienia słowem 'użytkowane', nie można jeszcze wywodzić, że chodzi o ograniczone prawo rzeczowe określone w kodeksie cywilnym jako użytkowanie...

K 18/95 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1996-01-09

prawa własności obiektów budowlanych/ na żądanie innego podmiotu. Jednocześnie ustawodawca 'narzuca' gminie ekonomiczno-finansowe warunki tego rozporządzenia...
i zasadę zaufania do państwa i do stanowionego przezeń prawa, b) nie są niezgodne z art. 7 i z art. 67 ust. 2 tychże przepisów konstytucyjnych. 1. W pierwszej kolejności...

K 22/95 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1996-05-29

. 2 prawa spółdzielczego przewiduje obowiązek wniesienia wkładu budowlanego. Jednak ten sam przepis przesądza, że ustalenia wysokości tego wkładu dokonuje się według zasad...
prawa spółdzielczego/. Według danych Ministerstwa Finansów ustalany w taki sposób wkład budowlany nie jest równoważny z wartością rynkową nabytego prawa majątkowego...

P 1/87 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1987-12-31

zaliczania wartości mienia pozostawionego za granicą na poczet opłat za użytkowanie wieczyste lub na pokrycie ceny sprzedaży działki budowlanej i położonych na niej budynków...
wieczyste lub na pokrycie ceny sprzedaży działki budowlanej i położonych na niej budynków /Dz.U. nr 47 poz. 244/; w wypadku nieuchylenia wymienionych przepisów tracą one moc...

K 4/92 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1992-08-20

, a więc aktem prawnym organu państwowego, z którego wynikają określone uprawnienia /prawa/ dla adresata koncesji /koncesjonariusza/. Treścią tego uprawnienia jest prawo...
do prowadzenia apteki na rachunek własny, z zachowaniem warunków określonych w koncesji oraz wynikających z przepisów prawa dotyczących tego rodzaju działalności. Jest zarazem...

K 2/88 - Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego z 1988-12-31

. 74/ są niezgodne z art. 18 Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Przepis art. 18 Konstytucji poręcza całkowitą ochronę oraz prawo dziedziczenia własności...
na to, z jakich stosunków podziału ta forma własności się wywodzi., Prawo własności domku jednorodzinnego i działki pod budowę takiego domku jest prawem osobistym obywateli...
1   Następne >   2