Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło
  • Skarżony
  • Symbol

I SA/Wa 704/17 - Wyrok WSA w Warszawie z 2017-09-21

Odwoławczego w [...] z dnia [...] lutego 2017 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia wysokości opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję...
., utrzymało w mocy decyzję Prezydenta miasta W. z dnia [...] grudnia 2016 r. nr [...] w sprawie ustalenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej., Decyzja wydana została...

I SA/Wa 2721/21 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-01-13

prawnych A. P. i J.S. na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w [...]. z dnia [...] września 2021 r. nr [...] w przedmiocie odmowy skierowania do domu pomocy społecznej...
skierowania D. S. do Domu Pomocy Społecznej Katolickiego Stowarzyszenia Niepełnosprawnych Archidiecezji [...] w [...]., Zaskarżona decyzja została wydana w następującym stanie...

I SA/Wa 587/12 - Wyrok WSA w Warszawie z 2012-07-04

i Polityki Społecznej z dnia [...] stycznia 2012 r. nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej oddala skargę. Minister Pracy...
Miejskiej K. wydania zezwolenia na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej [...] w K. dla osób przewlekle [...] chorych., Zaskarżona decyzja wydana została w następującym stanie...

I SA/Wa 1622/09 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-01-08

Prezydenta Miasta E., utrzymał w mocy decyzję Wojewody [...] z dnia [...] lipca 2009 r. nr [...] odmawiającą wydania zezwolenia na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w E...
na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w E., przy ul. [...] przeznaczonego dla [...]. Inspektorzy Wydziału Polityki Społecznej Delegatury [...] Urzędu Wojewódzkiego w E...

I SA/Wa 2078/18 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-05-22

na czas trwania postępowania M. S. w Domu Pomocy Społecznej bez jej zgody. Ostateczną decyzją Prezydenta [...] z dnia [...] października 2017r. nr [...] M. S. została...
skierowana do domu pomocy społecznej dla osób w podeszłym wieku. Decyzji został nadany rygor natychmiastowej wykonalności. Natomiast ostateczną decyzją Prezydenta...

I SA/Wa 796/22 - Wyrok WSA w Warszawie z 2022-10-04

i Polityki Społecznej z dnia 26 stycznia 2022 r. nr DPS-I.4130.1.2022.AP w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej 1. uchyla zaskarżoną...
postępowania administracyjnego (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) oraz art. 57 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej...

I SA/Wa 1595/11 - Wyrok WSA w Warszawie z 2011-12-29

w W. z dnia [...] czerwca 2011 r. nr [...] w przedmiocie odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej 1. uchyla zaskarżoną decyzję oraz decyzję Prezydenta W. z dnia [...] kwietnia...
w W. utrzymało w mocy decyzję Prezydenta W. nr [...] z dnia [...] kwietnia 2011 r. ustalającą z dniem 1 marca 2011 r. odpłatność za pobyt Z. M. w Domu Pomocy Społecznej...

I SA/Wa 1413/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-03

w [...] uchyliło decyzję Burmistrza [...] z dnia [...] stycznia 2019 r. nr [...] i orzekło o skierowaniu T. D. do Domu Pomocy Społecznej w P. przy ul. [...], [...]., W sprawie ustalono...
. Do akt dołączono m.in. postanowienie Sądu Rejonowego w G. z dnia [...] maja 2018 r., sygn. akt [...] Rns [...] orzekające przymusowe umieszczenie w domu pomocy społecznej...

I SA/Wa 1414/19 - Wyrok WSA w Warszawie z 2019-12-03

w [...] uchyliło decyzję Burmistrza [...] z dnia [...] stycznia 2019 r. nr [...] i orzekło o skierowaniu S. D. do Domu Pomocy Społecznej w P. przy ul. [...], [...]., W sprawie ustalono...
. Do akt dołączono m.in. postanowienie Sądu Rejonowego w G. z dnia [...] maja 2018 r., sygn. akt [...] Rns [...] orzekające przymusowe umieszczenie w domu pomocy społecznej...

I SA/Wa 1324/10 - Wyrok WSA w Warszawie z 2010-10-27

Odwoławczego w W. z dnia [...] maja 2010 r. nr [...] w przedmiocie skierowania do domu pomocy społecznej oddala skargę. Zaskarżoną decyzją z [...] maja 2010 r...
Z. Z. do domu pomocy społecznej dla osób przewlekle psychicznie chorych - na pobyt stały, bez jej zgody - utrzymał w mocy decyzję organu I instancji., W uzasadnieniu organ...
1   Następne >   +2   +5   +10   100