Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol

I OPS 7/17 - Uchwała NSA z 2018-06-11

Obowiązek wnoszenia, przez osoby wskazane w art. 61 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1769 ze zm.), opłat za pobyt...
w domu pomocy społecznej umieszczonej w nim osoby, a w konsekwencji wydanie decyzji o zwrocie kosztów poniesionych zastępczo przez gminę na podstawie art. 104 ust. 3...

I OPS 2/21 - Uchwała NSA z 2021-11-08

.) uchwały wyjaśniającej: 'Czy przepis art. 8 ust. 3 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej (tekst jedn.: Dz. U. 2020 r. poz. 1876 ze zm.) dopuszcza pomniejszenie sumy...
miesięcznych przychodów osoby ubiegającej się o świadczenia z pomocy społecznej o kwoty należności wyegzekwowanych od tej osoby lub zwróconych przez te osobę na rzecz funduszu...

II OPS 4/05 - Uchwała NSA z 2005-12-12

i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami'. Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o fundacjach 'Fundacje mogą ustanawiać osoby fizyczne niezależnie...
, opieka i pomoc społeczna, ochrona środowiska oraz opieka nad zabytkami'. Zgodnie z art.2 ust.l ustawy o fundacjach 'Fundacje mogą ustanawiać osoby fizyczne niezależnie...

III ZP 22/98 - Uchwała Sądu Najwyższego z 1998-08-06

innych świadczeń związanych z pracą, dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej prowadzonych przez organy administracji rządowej...
1996 r. w sprawie wynagrodzenia za pracę i przyznania innych świadczeń związanych z pracą dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej...

I OPS 15/13 - Uchwała NSA z 2014-06-26

podnosząc m.in., że pomoc dla rodzin w trudnej sytuacji materialnej i społecznej, zwłaszcza wielodzietnych i niepełnych, ma mieć charakter 'szczególny...
ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. Nr 64, poz. 593 ze zm.). Obie ustawy wchodzą do systemu pomocy społecznej (zabezpieczenia społecznego). Realizują...

I OPS 5/12 - Uchwała NSA z 2012-12-11

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w M. z dnia [...] czerwca 2011 r. w przedmiocie odmowy przyznania M. Ś. świadczenia pielęgnacyjnego, skład orzekający Naczelnego Sądu...
:, Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w M. decyzją z dnia [...] czerwca 2011 r. odmówił M. Ś. przyznania świadczenia pielęgnacyjnego, wskazując, że ze złożonych...

III ZP 35/97 - Uchwała Sądu Najwyższego z 1997-10-24

zakładów społecznych służby zdrowia, zakładów pomocy społecznej i zakładów rehabilitacji zawodowej inwalidów /Dz.U. nr 58 poz. 346 ze zm./. Na zebraniu pracowników w dniu 7...
Społecznej z dnia 22 września 1989 r. w sprawie uposażenia pracowników zakładów społecznych służby zdrowia, zakładów pomocy społecznej i zakładów rehabilitacji zawodowej...

III ZP 10/97 - Uchwała Sądu Najwyższego z 1997-03-26

zasiłek dla bezrobotnych jako świadczenie przyznane jedynie na pewien okres czasu i po utracie tego zasiłku osoba taka może ubiegać się o zasiłek z tytułu pomocy społecznej...
jego formach /zaopatrzenia społecznego, ubezpieczenia społecznego i pomocy społecznej/ nie uwzględnia tej jego przesłanki, jaką może być bezrobocie'. W związku z tym przepis art...

I OPS 8/09 - Uchwała NSA z 2009-12-10

się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń...
pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów...

I OPS 2/22 - Uchwała NSA z 2022-11-14

, w tym obowiązku szczególnej pomocy rodzinom w trudnej sytuacji materialnej i społecznej. Świadczenie pielęgnacyjne jest instrumentem wspierania rodzin będących w takiej...
o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej...
1   Następne >   +2   +5   7