Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony

SA/Rz 1247/00 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2001-04-10

, bowiem w tym przypadku sprzedaż jest zwolniona od podatku od towarów i usług, drugie zaś z tego powodu, że owo zwolnienie od podatku od towarów i usług nie wynika z przepisu art. 7 ust...
. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, jak tego wymaga przepis art. 3 ust. 1...

SA/Rz 75/96 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1996-10-09

działania art. ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./., 'Wydawanie' jest w istocie sprzedażą. Decyzją...
z 5.10.1995 r. skierowaną do J.S. i T.Ś. - wspólników spółki cywilnej -Urząd Skarbowy w J. określił wysokość zobowiązania w podatku od towarów i usług za poszczególne...

SA/Rz 1248/00 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2001-04-10

sprzedaży zawierane przez podatników o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm...
./., Wydaną odmowną decyzję Urząd Skarbowy uzasadnił tym, że jeżeli przedmiotem sprzedaży są towary używane /w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług...

SA/Rz 144/94 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1995-07-14

1. Analiza treści par. 40b rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 maja 1993 r. w sprawie podatku od towarów i usług /Dz.U. nr 39 poz. 176; zm. Dz.U. nr 59 poz. 272...
i Dz.U. nr 134 poz. 652/ dodanego rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 1993 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie podatku od towarów i usług /Dz.U....

SA/Rz 1656/99 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2001-06-07

1. art. 20 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ /w brzmieniu obowiązującym w 1998 r...
./ dotyczy wyłącznie podatników dokonujących jednocześnie sprzedaży towarów opodatkowanych i zwolnionych od podatku od towarów i usług i nie ma zastosowania do podatników...

SA/Rz 678/97 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1997-10-14

Ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./, a w szczególności art. 27 ust. 5 pkt 1, nie wskazuje...
niezbędnych do ustalenia tej podstawy'., Skoro organy podatkowe, ustalając zobowiązanie w podatku od towarów i usług, nie stosowały szacunku, lecz oparły się na dokumentach...

SA/Rz 81/96 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1997-05-27

Nie każda sprzedaż rzeczy ruchomych - dokonana we własnym imieniu i na własny rachunek - podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, ale tylko taka...
, która była jedynym celem ich nabycia /art. 5 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym - Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./. oddala skargę...

SA/Rz 2007/00 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2001-05-09

Wprowadzony z dniem 1 stycznia 2000 r. do przepisu art. 14a ust. 7 pkt 1 ustawy dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U....
.(...) w przedmiocie odmowy zwrotu podatku od towarów i usług za maj 2000 r. - uchyla zaskarżoną decyzję i poprzedzającą ją decyzję Urzędu Skarbowego w S.-W. z dnia 13...

SA/Rz 477/99 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 2000-11-23

Przepis art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. nr 11 poz. 50 ze zm./ przewiduje bowiem samoistny...
od towarów i usług/ faktury lub rachunku uproszczonego z wykazanym podatkiem; ta sama zasada dotyczy sytuacji wskazanej w ust. 2 cyt. przepisu tj. wykazania w fakturze...

SA/Rz 422/97 - Wyrok NSA oz. w Rzeszowie z 1998-09-30

Utrata prawa do zwolnienia od podatku od towarów i usług na skutek wyłączenia podatnika z opodatkowania podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej powodowała...
z 29 czerwca 1994 r. ustalił m.in. należny podatek dochodowy oraz podatek od towarów i usług za okres od stycznia do maja 1994 r. w kwocie 124.479.000 starych złotych...
1   Następne >   +2   +5   7