Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Nieruchomości Rolnych X

II SA/Ol 217/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-06-04

. K. O. od Skarbu Państwa wynagrodzenie w kwocie 180 zł (sto osiemdziesiąt złotych) powiększonej o należny podatek VAT, tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej...
ustanowionego z urzędu opłaty, o których mowa w ust.1, Sąd podwyższa o stawkę podatku od towarów i usług przewidzianą dla tego rodzaju czynności w przepisach o podatku...