Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Regionalna Izba Obrachunkowa X

I SA/Bk 358/13 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2013-11-19

komunalnymi zdecydowanie zbliża ją, podobnie jak opłata adiacencka oraz renta planistyczna, do niebędących podatkami i opłatami lokalnymi niepodatkowych należności budżetowych...
uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty 1. uchyla zaskarżone rozstrzygnięcie nadzorcze, 2...

I SA/Sz 1072/16 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2016-12-08

jego utrzymania, a także dużo lepszy niż zakładano wynik wpływów z tytułu opłat eksploatacyjnych za wydobywanie węglowodorów (związanych z odwiertami dokonywanymi w okolicach...
, że środki finansowe przeznaczone na ten cel pochodzą z ponadplanowych dochodów bieżących Powiatu w [...], tj. opłaty za wydobyte węglowodory., Zdaniem Skarżącego, wykonywanie...