Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Gd 1230/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-06-28

., wystawionego przez Burmistrza Gminy Ż., z tytułu opłaty planistycznej., W toku postępowania egzekucyjnego Naczelnik US dokonał m.in. zajęcia wierzytelności z rachunku...
., utrzymującą w mocy decyzję Burmistrza Gminy Ż. z dnia 25 marca 2019 r. w przedmiocie ustalenia opłaty planistycznej. Następnie wniósł do NSA zażalenie na postanowienie...

I SA/Gd 1231/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-06-28

., wystawionego przez Burmistrza Gminy Ż., z tytułu opłaty planistycznej., W toku postępowania egzekucyjnego Naczelnik US dokonał m.in. zajęcia wierzytelności z rachunku...
25 marca 2019 r. w przedmiocie ustalenia opłaty planistycznej. Następnie wniósł do NSA zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 13...

I SA/Gd 327/22 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-09-06

przez Burmistrza, z tytułu opłaty planistycznej., W toku postępowania egzekucyjnego Naczelnik US dokonał zawiadomieniem z dnia 15 października 2021 r. zajęcia świadczeń...
ustalenia opłaty planistycznej. Następnie wniósł do NSA zażalenie na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z dnia 13 kwietnia 2021 r., sygn. akt II...

I SA/Gd 1745/21 - Wyrok WSA w Gdańsku z 2022-07-12

wykonawczego z dnia 29 lipca 2020 r., wystawionego przez Burmistrza Gminy Ż., z tytułu opłaty planistycznej., W toku postępowania egzekucyjnego Naczelnik US dokonał m.in....
Gminy Ż. z dnia 25 marca 2019 r., zamiast decyzji ostatecznej. Zdaniem Skarżącego nie istnieje obowiązek zapłaty opłaty i odsetek w kwotach wynikających z ww. tytułu...

II FSK 274/20 - Wyrok NSA z 2022-08-17

ustalenia wysokości opłaty planistycznej oraz na zlecenie innego organu (operat szacunkowy z 28 kwietnia 2014 r.); nie przeprowadzenie w toku postępowania rozprawy...

I SA/Gl 265/22 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2022-08-10

596.015,26 zł., Nadto decyzją Wójta Gminy Z. z dnia 25 października 2016 r. wyznaczono opłatę planistyczną z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 375.720,00...
wartości nieruchomości, której podziału dokonano na wniosek współwłaścicieli, decyzją z dnia 5 grudnia 2011 r., Wójt Gminy R. ustalił jednorazową opłatę adiacencką...